Červen

Development Newsletter!!! červen 2011

Ostrava má školu se světově uznávanou mezinárodní maturitou

 

Mezinárodní škola s výukou v angličtině 1st International School of Ostrava se na začátku května stala autorizovanou školou pro poskytování dvouletého programu světově uznávané mezinárodní maturity – International Baccalaureate Diploma Programme. „V tuto chvíli jsme první a jedinou mimopražskou školou u nás, která takový program žákům gymnázií nabízí,“ řekl její ředitel Jan Petrus.

Platforma certifikovaného programu mezinárodní maturity (IB DP) byla založena v roce 1968 na půdě mezinárodní školy v Ženevě a od té doby si drží obrovskou prestiž. Absolventi jsou poptáváni všemi významnými světovými univerzitami, jako jsou Cambridge, Oxford, Sorbonne, Harvard, Stanford a další. V dnešní době je již uznávána i mnoha českými univerzitami, včetně Univerzity Karlovy a například i Ostravské univerzity. IB DP v současné chvíli sdružuje téměř 1 milion studentů z 3 147 škol ve 140 zemích světa. 1st International School of Ostrava je sedmou školou v České republice, která bude nabízet tento mezinárodní maturitní program.

1st_International_SchoolOd nového školního roku, tedy v září 2011, odstartuje na 1st ISO dvouletý diplomový program mezinárodní maturity. „Zapojí se do něj 16 frekventantů našeho osmiletého gymnázia. V tuto chvíli už také reflektujeme první zájemce z jiných domácích i zahraničních středních škol. V červnu 2013 tedy budeme mít první absolventy. Všem se bude věnovat tým patnácti učitelů šesti národností certifikovaných pro vzdělávání v rámci IB DP,“ upřesňuje ředitel školy Jan Petrus. IB DP program klade po celou dobu na studenty vysoké požadavky na přípravu v 6 klíčových oblastech předmětů: přírodovědné, humanitní, matematické, mateřském jazyku a dvou cizích jazycích. Samotná mezinárodní maturita se pak prolíná s dalšími třemi obory: teorie lidského poznání, strukturovaná esej a kreativita a služba veřejnosti. Všechny maturitní práce se pravidelně opravují ve velšském Cardiffu. Hlavním cílem mezinárodního maturitního programu je naučit studenty přemýšlet komplexně v souvislostech a aktivně se s nimi podílet na rozvoji společnosti.

Mezinárodní škola 1st International School of Ostrava byla založena v roce 2005. Dnes ji tvoří dva vzdělávací proudy – bilingvní gymnázium a zahraniční základní škola. 1st ISO navštěvuje celkem 260 žáků.

Další informace o škole naleznete na www.is-ostrava.cz/

 

Centrum nanotechnologií

 

Centrum nanotechnologií (CNT) v Ostravě vzniklo 1. února 2007 z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) jako jeden z vysokoškolských ústavů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a jako první vědeckotechnologické centrum v republice s nanotechnologiemi ve svém názvu. Aktivity Centra nanotechnologií jsou zaměřeny na výzkum, přípravu a analýzu materiálů, a to především těch, jejichž rozměry se pohybují v oblasti nanometrů (10-9m).

Centrum_nanotechnologiiCentrum nanotechnologií zaměstnává řadu tuzemských i zahraničních světově uznávaných vědců. Odborníci centra rozvíjejí a podílejí se na vědeckovýzkumných aktivitách týkajících se nanotechnologií a materiálového výzkumu. V oblasti nanomateriálů jsou vyvíjeny a intenzivně studovány materiály na bázi přírodních materiálů, například nanokompozity jílových minerálů s funkčními nanočásticemi, které mají fotofunkční nebo antibakteriální vlastnosti. Tyto produkty jsou dále testovány pro použití jako plniva v polymerních nanokompozitech, jako součástí nátěrových a stavebních materiálů, i sanitárních a veterinárních aplikacích.

Další tradiční vědní oblastí na pracovišti Centra nanotechnologií VŠB-TUO je materiálový výzkum zabývající se frikčními kompozity či sorpčními materiály pro průmyslové využití. Tady se odborníci zaměřují na vývoj a analýzu materiálů, kde důležitým hodnotícím parametrem je dopad těchto materiálů na životní prostředí a živé organizmy. Nedílnou součástí celého výzkumu je evaluace připravovaných materiálů i z hlediska toxicity a vlivu nanočástic na životní prostředí a živé organizmy.

Centrum nanotechnologií intenzivně spolupracuje s řadou významných zahraničních i tuzemských pracovišť na vědeckovýzkumných projektech. Z jednotlivých specifických výstupů vědeckovýzkumných aktivit byly vytvořeny stovky publikací uznávaných v renomovaných časopisech, a také vznikla řada patentů a dalších výsledků chráněného duševního vlastnictví. Centrum nanotechnologií je rovněž zaměřeno na spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty, se kterými je spoluřešitelem projektů a je poskytovatelem analytických služeb. Spolupráce probíhá nejen v oblasti tradičního průmyslu Moravskoslezského kraje (především hutního, strojírenského a důlního), ale i nově rozvíjejících se trendů ve stavebnictví, zdravotnictví, automobilovém průmyslu či dopravě.

Centrum nanotechnologií je vybaveno špičkovými analytickými přístroji pro chemickou a strukturní analýzu materiálů a také řadou mikroskopických metod. Experimentální metody jsou doplněny o modelovací softwary, které jsou zaměřeny na molekulární modelování vyvíjených nanomateriálů.

Vědci CNT jsou pořadateli mezinárodních odborných konferencí a seminářů, NanoOstrava (www.nanoostrava.cz) a Trendy ve vývoji moderních materiálů, kterých se účastní stovky tuzemských a zahraničních odborníků z oblasti nanotechnologií a materiálových věd.

Pedagogové CNT jsou tvůrci studijního oboru Nanotechnologie, který byl akreditován jako první obor s tímto zaměřením v České republice a který vznikl ve spolupráci s Institutem fyziky HGF na VŠB-TU Ostrava. Akreditace magisterského a bakalářského studia toho oboru byla schválena v roce 2006. V současné době probíhá akreditační řízení doktorského studia.

Podrobnější informace na http://www.vsb.cz/9360/cs/okruhy/pristrojove-vybaveni/.

 

Nová výrobní linka na výrobu chytrých etiket

 

logo_GabenDne 27. května ostravská společnost Gaben, spol. s r. o. uvedla do provozu výrobní linku SMARTLABEL na výrobu chytrých etiket. Tato linka je v České republice unikátem. Výrobní linka umožňuje výrobu prakticky libovolného rozměru samolepící „chytré etikety“ s bezkontaktní identifikací - tzv. RFID tagem.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace. Celkové náklady na pořízení byly vyčísleny na 20 mil. Kč, z toho 60 % bylo hrazeno z EU a zbylých 40 % (8 mil. Kč) zaplatila společnost Gaben.

Nosič informace (RFID tag) může mít různé podoby. Přívěsky na klíče, plastové karty, šrouby, krabičky, a samozřejmě samolepky. Papírová samolepící etiketa, která je vybavena RFID tagem a je možno ji dále potisknout, se nazývá „chytrá etiketa“ (Smartlabel). Její zásadní výhodou je, že informaci uloženou v paměti tagu je možné rovněž vytisknout v textové podobě nebo v čárovém kódu. Lze tak spojit přednosti obou technologií identifikace a používat je paralelně, což je důležité zejména v přechodné době, kdy je RFID technologií čtení vybavena jen malá část logistického řetězce.

Chytré etikety s RFID tagem jako jediný nosič splňují podmínku rentability využití na kusových výrobcích a nevratných obalech, protože výrobní cena se pohybuje kolem 3 Kč za etiketu. Odhady odborné komise EU hovoří o potřebě několika miliard chytrých etiket na evropském trhu již v roce 2012.

„Nově otevřená výrobní linka SMARTLABEL je svými schopnostmi evropským unikátem a představuje další krok ke změně průmyslu v Moravskoslezském kraji směrem k Hi-tech technologiím,“ komentoval spuštění linky náměstek hejtmana kraje Marian Lebiedzik.

Při návrhu linky spolupracovala firma Gaben s VŠB–Technickou univerzitou Ostrava, společně byla na půdě univerzity vybudována mezinárodní RFID laboratoř ILAB.

chytre_etiketyPrvní část linky tvoří výsekový stroj, který pomocí dvojice laserů vysekne z nekonečné papírové role libovolný rozměr a tvar etikety. Na rozdíl od klasických metod, kdy každý rozměr a tvar etikety má svůj vlastní nožový výsekový nástroj v hodnotě několika desítek tisíc korun, je u laserového výseku změna tvaru záležitostí pouze softwarovou. Je tak možno vyrobit i sérii několika málo kusů za nezměněnou cenu. To je konkurenční výhodou zejména ve fázi, kdy se hledá pro konkrétní použití nejvhodnější tvar etikety.

V další části linky se do vyseknutých etiket vkládá RFID čip s anténou - INLAY. V této fázi je velmi důležitá ochrana před statickou elektřinou, neboť RFID tagy jsou velmi náchylné k poškození statickým výbojem. Maximální rychlost linky je 60 m/min, což odpovídá počtu 200 miliónů vyrobených etiket za rok. Každou etiketu je možné během výroby naprogramovat jedinečným číslem nebo potisknout trvanlivým termotransferovým tiskem.

Kombinace laserového výseku s vkládáním RFID tagů do samolepících etiket umožňuje zákazníkům rychle nalézt optimální řešení a minimalizovat skladové zásoby. Proto mohou výrazně snížit náklady na zavedení RFID technologie a začít ji efektivně využívat ve velmi krátkém čase

Gaben spol. s r. o. je ryze českou soukromou společností, která byla založena v roce 1991. Obrat společnosti činí zhruba 100 mil. korun ročně. Specializuje se na oblast automatických identifikačních systémů pro výrobní a logistické podniky. Tři ze čtyř firem umístěných nejvýše na žebříčku TOP 100 CZ používají systémy této firmy.

 

Konference Brownfields v Moravskoslezském kraji 2011

 

logo_ARRPrůmyslovým zónám vzniklým z bývalých areálů po těžbě nebo jiném podnikání – tzv. brownfields – se bude věnovat odborná konference „Brownfields v Moravskoslezském kraji 2011“. Ve čtvrtek 9. června ji pořádá Agentura pro regionální rozvoj.

Letošní 5. ročník, konaný pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., je zaměřen na prezentaci brownfields a možnosti jejich dalšího využití. Toto téma nabývá na významu především v kontextu zvyšování kvality života obyvatel měst a obcí v Moravskoslezském kraji.

Konference se uskuteční v Kulturním domě v Horní Suché na Karvinsku, kde se nachází právě jedna z takto účelně využitých zón – zóna po bývalém dole František. V areálu bývalé šachty zde vznikla průmyslová zóna, která je nyní nájemci obsazena z 90 % a podniká v ní 30 firem zaměstnávajících 350 lidí. Příprava této zóny zabrala téměř deset let. Konference je zpestřena exkurzí právě po této úspěšné zóně.

Program s pozvánkou na konferenci naleznete zde.
Přihlásit na konferenci se můžete zde.

 

Představujeme projekt Moravia Designer Outlet Village

 

Třetí tuzemský outlet vybuduje u obce Hladké Životice poblíž Nového Jičína, 30 km od Ostravy, společnost TK Development.

Obchodní centrum ve tvaru půlkruhu bude mít rozlohu 21 500 metrů čtverečních a tisíc parkovacích míst. „Lokalitu jsme dlouho vybírali. Výhodou nakonec zvolené lokality je její dobrá dostupnost z Ostravy, Olomouce i Brna a také návaznost do Polska,“ tvrdí viceprezident firmy pro Česko a Slovensko Thomas Villadsen.

Počtem obchodů má Moravia Designer Outlet Village převyšovat pražskou Fashion Arenu. Zatímco ve Štěrboholích je po dostavbě druhé fáze 116 obchodů, Moravia Designer Outlet Fashion jich má zahrnovat celkem 127.

Areál je umístěn v těsné blízkosti křížení dálnice D1 ve směru Olomouc - Ostrava (exit 330) a silnice I. třídy č. 57 ve směru Nový Jičín - Fulnek. Ze severozápadní strany je pozemek ohraničen dálnicí D1 a dálničním přivaděčem ze silnice I. třídy č. 57. Jihozápadní část pozemku je ohraničena silnicí I. třídy č. 57. Jihovýchodní strana pozemku bude ohraničena příjezdovou komunikací pro objekt obchodního centra. Celková rozloha pozemku určeného k výstavbě outletového areálu je cca 8 ha.

Typologické řešení areálu obchodního outletového centra spočívá ve vybudování samostatných obchodních jednotek podél společné veřejné ulice. Tato pěší komunikace bude pojata jako kvalitní veřejný prostor městského typu. V rámci této veřejné ulice jsou navrženy jak vstupy do jednotlivých obchodních jednotek, tak místa pro odpočinek, relaxaci, místa pro občerstvení, dětská hřiště apod. Areál bude doplněn o potřebné hygienické a provozní zázemí, většinou umístěné na vnějším obvodě objektu obchodního centra.

Obchodní jednotky budou mít konstrukční výšku převážně cca 7 m. Několik jednotek pak bude mít konstrukční výšku vyšší, ta však nepřesáhne 11 m. Lokání výškové akcenty, které mají výraz centra přiblížit městskému charakteru, by neměly přesahovat výšku 21 m.

V závislosti na průběhu správních řízení bude výstavba zahájena počátkem příštího roku a její dokončení proběhne ve dvou etapách. První etapa bude ukončena v předpokládaném termínu jaro 2013 a druhá etapa do konce roku 2014. Firma odhaduje denní návštěvnost na šest až osm tisíc lidí.

Nadnárodní developer má už za sebou výstavbu pražského outletového centra Fashion Arena ve Štěrboholích. Nový outlet se má víc přiblížit village stylu, který je typický pro podobné zahraniční projekty jako například outlet v rakouském Pandorfu. Nájemci v tuzemských centrech však na rozdíl od zahraničí nejsou dražší značky, ale většinou obchody střední či nižší cenové úrovně.

I nový moravský outlet bude sázet hlavně na osvědčené značky. „Chceme využít naše zkušenosti z Fashion Areny. Máme tam téměř sto značek. Padesáti z nich, které mají nejlepší výsledky, nabídneme prostory v novém projektu,“ uvedl Villadsen. Kromě Fashion Areny zatím v Česku funguje ještě vůbec první tuzemské outletové centrum Freeport v Hatích, poblíž hranic s Rakouskem.

             Outlet1         Outlet2

Více o projektu naleznete na http://www.tk.dk/default.aspx?id=4007&pid=8479&ProductID=PROD223

 

Představujeme společnost Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

 

logo_KSBPřední nezávislá česká advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) se sídlem v Praze, pobočkami v Ostravě a Karlových Varech a s týmem téměř sedmdesáti právních a daňových specialistů se řadí k největším kancelářím v ČR.

Mezinárodní i tuzemská hodnocení (Who’s Who Legal Awards, Chambers Europe Awards for Excellence, Epravo.cz Právnická firma roku) opakovaně označila KŠB jako právní firmu roku v ČR. Během posledních let pracovala KŠB na mnoha mezinárodních transakcích a vybudovala si množství osobních kontaktů s předními advokátními kancelářemi prakticky po celém světě.

Ostravská pobočka KŠB byla otevřena v březnu 2009 v reakci na rostoucí poptávku po sofistikovaných právních službách v průmyslově silném regionu. Dalším důvodem otevření pobočky byla skutečnost, že řada významných dlouhodobých klientů KŠB má své sídlo právě v Moravskoslezském kraji. Zřízení pobočky v Ostravě tak bylo logickým krokem ve snaze nabídnout klientům komfort a být jim nablízku. Ostravští právníci KŠB jsou díky své specializaci schopni klientům nabídnout v českém či anglickém jazyce komplexní právní poradenství, a to v požadovaném čase a při respektování specifických potřeb klienta daných konkrétním oborem jeho podnikání.

Výhodou ostravské pobočky je, že vedle standardního poradenství zaměřeného na obchodní právo může poskytnout rovněž poradenství v oblasti energetického práva včetně horního práva, PPP a projektového financování (včetně brownfields), nemovitostí, stavebnictví, veřejných zakázek a podpor atd. Při poskytování svých služeb KŠB přitom vždy zohledňuje i konkrétní obor podnikání – např. hornictví, automobilový průmysl, dopravu a letectví, chemii a farmaceutický průmysl apod.

„V oblasti Severní Moravy máme řadu významných klientů, většinou ze soukromého sektoru. Nicméně, díky renomé našich odborníků na oblast PPP, zejména kolegy Christiana Blatchforda, anglického advokáta, jsme poskytovali také poradenství Moravskoslezskému kraji, a to ohledně realizace veřejné logistické zóny a administrativního centra prostřednictvím PPP,“ konstatuje partnerka advokátní kanceláře Dagmar Dubecká.

Ostravská pobočka také poskytuje poradenství firmám a institucím napojeným na přeshraniční spolupráci (Polsko, Slovensko), a to prostřednictvím renomovaných kanceláří, se kterými v zahraničí spolupracuje. Například v Polsku spolupracuje KŠB s polskou advokátní kanceláří Wardyński & Partners.

„Velmi nám záleží na rozvoji regionu, ze kterého pochází i řada našich advokátů. Proto též aktivně spolupracujeme s regionálními sdruženími a organizacemi,“ říká Dagmar Dubecká. Jde zejména o přednášky na konferencích a seminářích Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje nebo Česko-polské obchodní komory. „V uvedených aktivitách hodláme pokračovat i v budoucnu. Formou našich příspěvků do regionálních médií a odborných přednášek či seminářů bychom rádi napomohli místním podnikatelům ke snazší orientaci ve stávající změti právních předpisů i ve změnách, které nás v oblasti soukromého práva v blízké budoucnosti čekají,“ dodává Dagmar Dubecká.

Více informací o Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík naleznete na www.ksb.cz.

 

Development Newsletter!!! opět oceněn v soutěži Zlatý středník 2010

 

Ve čtvrtek 19. května byli v pražském divadle Vzlet slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže Zlatý středník, kterou již podeváté pořádalo profesní sdružení PR Klub, o. s. zlaty_strednik_2010

Ceny nejlepším tištěným i elektronickým periodikům byly uděleny v 11 kategoriích. Nově byla ustavena kategorie za nejlepší český původní text, Zlatá litera, zároveň byla udělena poprvé i zvláštní ocenění za distribuci a hodnocení efektivity či cena za inovaci. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 106 firemních časopisů, novin a on-line prezentací.

Statutární město Ostrava navázalo na loňský úspěch v této soutěži a i letos se umístilo na 2. místě v kategorii Nejlepší firemní zpravodaj (newsletter) se svým elektronickým měsíčníkem „Cestování Newsletter!!!“. S elektronickým zpravodajem „Development Newsletter!!!“ jsme obsadili krásné 3. místo. První příčku v této kategorii získala společnost AXA Česká republika s. r. o. za svůj zpravodaj AXA News.

Město Ostrava dále do soutěže přihlásilo tiskoviny „Výroční zpráva 2009“, se kterou se umístilo na 3. místě v kategorii Nejlepší výroční zpráva, a dále Metropolitan Magazine Ostrava, který získal certifikát TOP Rated.

Zlatý středník je odbornou profesní soutěží, která hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Více informací o soutěži naleznete na www.prklub.cz/soutez-zlaty-strednik/zlaty-strednik-2010/

 

Vědecko-technologický park Ostrava se rozrostl

 

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. (VTPO) v Ostravě-Pustkovci se rozrostl o 180 metrů čtverečních nových kancelářských prostor. Jejich slavnostní otevření je naplánováno na úterý 7. června ve 12.30 hodin za přítomnosti primátora města Ostravy Petra Kajnara a dalších významných hostů.

Projekt rekonstrukce půdních prostor v sekci C budovy Piano byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita dotací ve výši 8 249 tis. Kč. Investor statutární město Ostrava profinancoval projekt v celkové výši 13 037 tis. Kč. Jeho součástí bylo i zvýšení komfortu užívání kanceláří stávajících nájemců, a to instalací klimatizačních jednotek ve dvou patrech. Kapacita parku je dlouhodobě naplněna, nové půdní prostory znamenají šanci pro další inovační firmy. V plánu VTPO je jeho další rozšiřování a rozvoj.

Majoritním akcionářem Vědecko-technologického parku, a. s. je statutární město Ostrava. Společnost, kterou město založilo spolu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Agenturou pro regionální rozvoj, Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě, existuje víc než deset let. Budova Piano byla otevřena v roce 2003.

Více informací o VTPO získáte na stránkách www.vtpo.cz

 

Cena Grand Prix Architektů 2011 pro Ostravskou bránu

 

ostravska_branaOstravská brána, jejímž investorem je Metrostav Invest Ostrava, s.r.o., získala další ocenění. Je jím cena v celostátní prestižní soutěžní přehlídce Grand Prix architektů 2011 v kategorii novostavby.

Po nedávném udělení čestného uznání v soutěži města Ostravy Dům roku 2010 získala tato černo-červená stavba z dílny architektonického studia Kuba&Pilař další významné ocenění. Celkem porota v soutěži hodnotila 84 projektů.

Bytový dům Ostravská brána stojí v historickém centru Moravské Ostravy, v těsné blízkosti centrálního Masarykova náměstí v místě, kde stávala městská brána. Dům uzavírá východní stranu Kostelního náměstí za kostelem sv. Václava. Základy kostela pocházejí ze 13. století, je tak nejstarší budovou ve městě. Obě budovy spolu tvoří velice působivý kontrast. Do stavby bytového domu byla tato část města neuspořádaným prostorem, který nenaplňoval význam slova náměstí.

Šestipodlažní dům je záměrně navržen jako „městský“, tedy bez balkonů, hlubokých lodžií a velkých prosklených ploch. Výjimkou je jihozápadní fasáda, kde jsou navrženy lodžie obrácené do komorního Kostelního náměstí. Vestavěné prosklené lodžie navazují na tradici bydlení v činžovních domech v minulém století. Ze všech pater nového bytového domu se nabízí výhled na starý kostel a piazettu s posezením na jedné straně a na zeleň okolo řeky Ostravice na straně druhé. Uvnitř domu pod konzolou je navržen dvoupodlažní prostor kavárny CAFÉ COX, v přízemí pak nebytové prostory pro firmy.

Základní horizontální členění fasády podle podlaží je vertikálně traktováno francouzskými okny vsazenými do plných ploch. Kontrast a hru na fasádě vytváří matné plochy sklocementového obkladu a nepravidelný rytmus lesklých vertikálních prosklených ploch. Na fasádě do Kostelního náměstí je tento záměr umocněn o plastickou a barevnou hru lodžií s červeným obkladem. Celá stavba ctí svým pojetím a barvami industriálního ducha Ostravy.

Více o stavbě na www.ostravskabrana.cz/

 

Nový Hornbach ve Vítkovicích zaměstná 130 lidí

 

Nový ostravský hobbymarket Hornbach ve Vítkovicích, v pořadí již osmý v České republice, bude otevřen ve středu 8. června a zaměstná 130 lidí z Ostravy a jejího okolí. Spolu s hobbymarketem v Ostravě – Svinově tak bude Hornbach v ostravském regionu zaměstnávat přes 240 lidí.

„V současné době probíhá intenzivní školení personálu,“ říká Helena Ševčíková, ředitelka marketingu Hornbachu. „Kapacity jsou už skoro naplněny. Padesát procent zaměstnanců je přímo z Ostravy, druhá polovina z Moravskoslezského kraje. Nábor probíhal prostřednictvím zveřejnění inzerátů na webových stránkách společnosti, na personálních serverech a také na billboardech v místě nového hobbymarketu,“ upřesňuje Ševčíková. „V současné době disponujeme větší poptávkou, než jsme schopni uspokojit. Kapacity jsou naplněny,“ řekla.

Zaměstnanci na nejobsazovanějších pozicích jako jsou prodavač, pokladní, skladník, administrativní pracovník, provozní technik nebo písmomalířka už prošli výběrovým řízením a osobními pohovory a v současné době se seznamují se sortimentem hobbymarketu a jeho firemní kulturou.

Stavba, na které v maximálním vytížení pracovalo přes 200 dělníků, byla dokončena v dubnu letošního roku. Zákazníci se mohou těšit na celkovou prodejní plochu 20 000 m2 a přes 460 parkovacích míst. „V Ostravě-Vítkovicích mohou nakupující počítat také s jedinečným systémem drive-in o rozloze pět a půl tisíc čtverečních metrů, který jim umožní nabrat produkty do svého vozidla přímo u regálů,“ doplňuje Ševčíková.

Hornbach se chystá využít i přilehlé prostory. Ty pronajme firmám a měly by zde vzniknout obchody zaměřené na prodej nábytku nebo potravin, restaurace s rychlým občerstvením i čerpací stanice.

Skupina HORNBACH je jedním z největších provozovatelů stavebních a zahradních marketů v Evropě. Firma v současnosti provozuje 129 velkoplošných marketů v devíti zemích, z toho 8 v České republice. Mezi další země, ve kterých Hornbach působí, patří Německo (92 prodejen), Rakousko, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Slovensko, Lucembursko a Rumunsko.

Hornbach

Další informace o společnosti HORNBACH naleznete na www.hornbach.cz

 

Czech PPP Forum 2011

 

Společnost B.I.D. services ve dnech 7. - 8. června 2011 pořádá 8. odbornou mezinárodní konferenci „Czech PPP Forum 2011“. Konference se uskuteční v pražském hotelu Mövenpick (Mozartova 1, Praha 5).

Konference Czech PPP Forum 2011 nabízí jedinečnou příležitost ke zviditelnění aktivit Vaší společnosti směrem k přesné cílové skupině.

Mezi profilová témata konference patří: současnost a budoucnost PPP v České republice, aktuální stav PPP v ČR, legislativně-právní rámec pro fungování PPP v ČR, aktuální a plánované změny v legislativě, situace na rozvíjejícím se trhu PPP v EU, možnosti financování, zahraniční zkušenosti, praktické rady a ukázky realizací PPP projektů, konkrétní projekty stávající či plánované, zkušenosti a ponaučení z realizace PPP, veřejné zakázky v sektorech obrany a bezpečnosti, řízení rizik v PPP projektech, PPP a municipality a další témata.

Mezi přednášejícími se představí například: Igor Snopek, předseda Asociace PPP v ČR, Aleš Michl, Raiffeisenbank a. s., Ján Azud, Ružička Csekes s. r. o., Marcel Babczynski, Česká spořitelna a. s./Erste Group Bank, A. G., Kateřina Helikarová, MF ČR, Jan Troják, ČSOB, a. s., Ludwig Scharinger, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Jakub Slavík, PRO-SERV, s. r. o., Jan Škurek, PPP centrum a další.

Aktuální program a možnost přihlášení naleznete www.bids.cz/ppp.