Září

Development Newsletter!!! září 2009

Dobrý den,

právě jste otevřeli historicky první číslo Developlment Newsletter!!! vydávaného Magistrátem města Ostravy. Pevně věřím, že pro Vás informace, které Vám hodláme pravidelně prostřednictvím emailu zprostředkovávat, budou přínosné, zajímavé a atraktivní. Toto je totiž cílem nejen tohoto newsletteru, ale také města Ostravy. Ostrava chce být pro své obyvatele, návštěvníky, partnery i investory atraktivní, zajímavá a chce poskytovat přínosné informace.

Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je také Development Newsletter!!!. Na tomto prostoru Vám budeme předkládat témata týkající se zajímavých developerských projektů a investičních příležitostí, aktuálních trendů a situace v Ostravě. Dále je naším cílem informovat Vás o pořádaných akcích, konferencích, seminářích apod.

Pravidelnou součástí newsletteru budou také aktualizované odkazy na produkty města Ostravy, které najdete v záhlaví newsletteru. Jedná se jednak o odkaz na webové stránky města Ostravy, dále o produkty v oblasti marketingu investičních příležitostí: Faktografické listy, kde se dozvíte všechny důležité informace o Ostravě a v neposlední řadě Real Estate Report. Účelem tohoto pravidelně aktualizovaného materiálu je poskytnout investorům, zástupcům podnikatelské sféry, ale také širší veřejnosti aktuální informace o rozvojových aktivitách a prezentovat vývoj v oblasti investic na území města. Dokument je připravován v anglickém jazyce a je členěn na jednotlivé typy developerských aktivit, např. multifunkční projekty, hromadné i indviduální bydlení nebo prezentace průmyslových zón.

Přeji Development Newsletteru!!!, aby si našel své čtenáře a aby měl možnost přinášet spoustu dobrých zpráv z oblasti developmentu.

 

Ing. Zdeněk Trejbal Ph. D.
náměstek primátora statutárního města Ostravy

 

IT4Innovations – centrum excelence v Ostravě

logo_IT4Statutární město Ostrava podporuje projekt, který umožní vytvořit národní centrum pro informační technologie a zároveň zvýšit kvalitu života Ostravanů. Vznik specializovaného centra IT4Innovations (IT4I), které spojuje zájmy moravskoslezských univerzit, výzkumných ústavů, podniků, kraje a jeho metropole, už podpořila rada města Ostravy i zastupitelé. Ostrava ze svého rozpočtu uvolnila 9 400 000 korun na přípravu projektu.

„Projekt IT4I se uchází o financování z Operačního program u Výzkum a vývoj pro inovace a v rámci takzvané předvýzvy byl zařazen mezi šest velkých projektů České republiky určených k další přípravě. Ostravě přinese novou kvalitu investic, okolo 200 pracovních míst pro špičkové odborníky a zcela konkrétní výstupy pro lepší život ve městě,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

 

Prosperita pro město

Informační technologie umožňují vytvářet vysokou přidanou hodnotu, přibližně desetkrát vyšší než tradiční obory. Do Ostravy IT centrum logicky patří, protože zde působí jediné oborové sdružení počítačových expertů (IT Cluster) v tuzemsku, které reprezentuje 42 subjektů. Významné aktivity ve městě rozvíjí společnost Tieto, která tu vybudovala a rozvíjí své vývojové centrum a zaměstnává více než tisícovku lidí. „IT4I navazuje na všechny tyto aktivity a má ambice vytvořit v Ostravě národní centrum excelence v oblasti výzkumu informačních technologií. To má bezprostřední dopad pro konkurenceschopnost průmyslu v regionu. IT umožňuje rozvoj tradičního průmyslu, jako je strojírenství nebo hutnictví, s využitím inovací. Ty dnes nejsou možné bez podpory IT,“ doplnil primátor.

Část finančních prostředků, které pro přípravu tohoto projektu poskytlo statutární město Ostrava, již byla zúčastněným partnerům, vysokým školám, vyplacena. Jedná se o 9,4 mil. korun na projekt IT4I. Dalších 10 milionů poskytlo město na projekty vysokých škol chystané pro operační program pro podporu vědy a výzkumu.

IT4Innovations

Užitek pro Ostravany

Neméně podstatný je význam IT4I pro život všech občanů Ostravy. Vliv na kvalitu života ve městě bude viditelný. Jednou z řešených oblastí je například zvládání složitých momentů dopravy, což je vzhledem ke klíčové poloze Ostravy na evropských dopravních spojnicích východ-západ, sever-jih, podstatná úloha. Velmi důležitou aplikací pro oblast informačních technologií je z pohledu vedení města zdraví obyvatel. Projekt IT4I řeší možnosti sledování pacientů na dálku s využitím počítačů a počítačových sítí. Zajímavou oblastí je rovněž nanomedicína. Nanotechnologie jsou oborem třetího tisíciletí a zažívají velmi rychlý rozvoj. V Ostravě na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě je již tento obor rozvíjen v rámci Centra nanotechnologií a díky tomu projekt IT4I řeší i otázky nanomedicíny – konkrétně uplatnění informačních technologií při modelování lékových forem. Nanočástice, které jsou více než 1000krát menší než například zrnko pylu, umožňují změnit dávkování účinných látek – umí dopravit účinnou látku ve správný čas na správné místo mnohem efektivněji a šetrněji než stávající postupy. „To vše jsou důvody, proč by centrum IT4I mělo v Ostravě vzniknout a proč nemá podle mého názoru vůbec smysl polemizovat, zda by nemělo být například v Brně nebo Praze,“ shrnul primátor Kajnar.

Bližší podrobnosti o projektu IT4Innovations na http://www.it4i.eu

 

 

Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa

Jeden ze strategických projektů města řeší přednádražní prostor Ostrava - Svinov a navazuje tak na již realizovanou rekonstrukci nádražní haly ČD včetně přednádražního prostoru. Cílem projektu je vytvořit moderní dopravní terminál nadregionálního významu, který bude propojovat a integrovat vlakovou, individuální automobilovou a dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou - autobusovou i tramvajovou.                    

Svinov1            Svinov2     

Projekt bude realizován na základě partnerství statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Dopravního podniku Ostrava, přičemž jednotlivé aktivity jsou rozděleny následovně:

stavby Moravskoslezského kraje – komunikace II. a III. třídy (ulice Bílovecká a rekonstrukce silniční části svinovského mostu);

stavby statutárního města Ostravy a Dopravního podniku Ostrava a.s. – dokončení ulice Peterkova, přestupní terminál Svinov včetně rekonstrukce tramvajové části Svinovských mostů. V rámci revitalizace Svinovských mostů bude vybudován přestupní komunikační systém, eskalátory, výtahy, přístupy pro zdravotně postižené a dále zastávky autobusové dopravy přímo pod mosty.

Celkové náklady na realizaci stavby jsou v současnosti generálním projektantem odhadovány na cca 801 mil. Kč včetně DPH, z toho podíl staveb Moravskoslezského kraje tvoří 183 mil. Kč a stavby statutárního města Ostravy a Dopravního podniku Ostrava tvoří společně cca 618 mil. Kč.

Na konci června 2009 byla kompletní projektová žádost předložena do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, v rámci kterého se předpokládá spolufinancování až 92,5 %, tzn. cca 571,7 mil. Kč z podílu statutárního města Ostravy. Zbylých cca 46,3 mil. Kč bude kryto z vlastních zdrojů města.

Přípravu samotné revitalizace doprovází také příprava demolice objektu plata. V současné chvíli je řešeno vydání demoličního výměru, na místě samotném dochází k postupnému ukončení činnosti prodejců a vyklízení prostor. Následná demolice by měla proběhnout do konce letošního roku.

Předpokládaným termínem zahájení výstavby dopravního terminálu je počátek roku 2010. Předběžný termín dokončení a uvedení přednadrážního prostoru do provozu je stanoveno na první čtvrtletí roku 2012.

Svinov_vizualizace

Současně s revitalizací přednádražního prostoru vyroste na ulici Peterkova (na pozemcích dnešního plata) v průběhu příštích 3 let také multifunkční budova – Svinov Centrum. Developerem této výstavby je společnost Svinov Centrum, s. r. o. Bude se jednat o 12ti poschoďovou stavbu o celkové ploše 21 800 m2, s využitím pro maloobchod v prvních třech patrech a pro administrativní účely ve čtvrtém až dvanáctém patře. Součástí celého komplexu bude také parkoviště s kapacitou 251 parkovacích míst. Zvažovanou variantou pro komplexní využití objektu je rovněž provoz hotelového zařízení.

 

 

Dopravní dostupnost kraje je pro další rozvoj nezbytná, pomohou evropské dotace

doprava_silniceVýznam dopravní infrastruktury pro rozvoj území je nezpochybnitelný. Bez kvalitního dopravního napojení a průjezdných slinic nemají obyvatelé kraje možnost bezpečné a rychlé přepravy do zaměstnání nebo za zábavou - a není ani zájem investorů. Ne náhodou je infrastruktura a dostupnost Moravskoslezského kraje hlavní prioritou Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Při přípravách na programovací období Evropské unie let 2007-2013 byla právě tato oblast vytipována jako jedna z nejkritičtějších a zároveň nejpotřebnějších. Proto je z ROP Moravskoslezsko na infrastrukturu a dostupnost vyčleněna největší část peněz, procentuálně přes 40 % ze zhruba 20 miliard korun, kterými program celkem disponuje.

Mezi podporované oblasti v oblasti dopravní infrastruktury patří výstavba, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, rozvoj cyklistické dopravy a bezpečnosti na komunikacích, ale i rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava nebo výstavba Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Ve všech těchto aktivitách již existují projekty, které byly Regionální radou Moravskoslezsko doporučeny k financování, a to nemalými částkami. Podpora regionální silniční dopravní infrastruktury je vymezena částkou necelé 3 miliardy korun.

Mezi dopravními stavbami zatím dominují podpořené projekty výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Nositelem těchto projektů je Moravskoslezský kraj, který silnice tohoto typu spravuje. Už od počátku spuštění ROP Moravskoslezsko a vyhlášení prvních výzev k předkládání projektů v roce 2007 přitékají peníze do této oblasti. Celkem se kraji dosud podařilo uspět s pěti záměry.

Čtyři z těchto projektů se zaměřují na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, z ROP Moravskoslezsko budou podpořeny částkou bezmála 1 miliardy korun. Dva z projektů a část třetího jsou již dokonce ukončené a i proplacené, proplacená částka z ROP Moravskoslezsko činí 729 milionů korun. Výsledkem je bezpečnější a rychlejší doprava na 27 úsecích silnic v kraji, celkem bude rekonstruováno až 30 úseků.

Aktuálně se rekonstrukce chystá také na čtyřech kilometrech silnice mezi Mošnovem a Studénkou, jedné z důležitých spojek vedoucích k Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Moravskoslezský kraj na projekt obdrží přes 87 milionů korun z ROP Moravskoslezsko, celkové náklady se mohou vyšplhat ke 124 milionům korun. Práce by měly probíhat do listopadu tohoto roku.

Celkem má být v období do roku 2015 postaveno za pomoci ROP Moravskoslezsko minimálně 10 kilometrů nových silnic.

 

 

Představujeme projekt: Bytový dům Městská brána – nové bydlení v samém srdci Ostravy

Mestska_brana_vizualizaceNa počátku léta byla dokončena hrubá stavba polyfunkčního domu Městská brána situovaného přímo v centru Moravské Ostravy, pouhých 200 metrů od Masarykova náměstí. Developerský projekt společnosti Metrostav Development a.s. tak vstoupil do další fáze výstavby. V současné době pokračují intenzivní práce na vnitřních konstrukcích, hrubých rozvodech a také na netradiční fasádě, která je nepřehlédnutelným znakem Městské brány. Dokončení a kolaudace domu jsou plánovány na I. čtvrtletí roku 2010.

18. září bude v rámci dne otevřených dveří představen první vzorový byt, kde se zájemci o moderní bydlení v Městské bráně budou moci seznámit se standardním vybavením bytu a získat další informace o bytech a komerčních prostorách v objektu.

Bytový dům Městská brána je klasickým příkladem atraktivního bydlení, které však není nijak okázalé, ale každopádně na první pohled zaujme netradiční architekturou. Nabízí 37 bytů a obchodní část s prostory pro obchody a služby včetně originální dvoupodlažní kavárny s venkovním posezením. Samozřejmostí jsou garážová stání v podzemním podlaží domu. Dům je situován do samého středu Moravské Ostravy, vyniká výbornou dopravní dostupností, četnými službami v okolí a bude postaven jen pár desítek metrů od nábřeží řeky Ostravice. Všechny tyto skutečnosti jsou příslibem moderního nadčasového bydlení v architektonicky zajímavé budově.

Základní informace o projektu Městská brána 

investor      
Metrostav Invest Ostrava s.r.o.
architekt   
PILAŘ & KUBA architekti, s. r. o.
lokalita    
Ostrava, Biskupská ulice/Kostelní náměstí
počet bytů   
37 bytů v dispozicích 2+kk až 4+kk (64-119m2)
počet obchodních jednotek 
8 komerčních prostor pro obchody a služby
zahájení výstavby  
 II. čtvrtletí 2008
předpokládaná kolaudace   
 I. čtvrtletí 2010

 

Investment & Business Forum 2009

logo_IFOSdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery připravuje jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 22. - 23. září 2009 v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava.

Mezinárodní koference je zaměřena na perspektivy a scénáře rozvoje kraje včetně dopadu rozvojových aktivit na kvalitu života, důsledky změn globální ekonomiky a také inovační příležitosti regionu. Prezentovány budou také rozpracované výsledky řešení koncepce rozvoje Moravskoslezského kraje. V odborných sekcích bude diskutována problematika udržitelného rozvoje, výzkumu a inovací, bezpečné energetiky a jejich financování ze strukturálních fondů EU. Přislíbena je účast zástupců Evropské komise a centrálních orgánů.

Konference Investment & Business Forum je místem prezentace regionu a jeho rozvojových záměrů. Je také místem pro diskuzi představitelů veřejné správy na národní, regionální i místní úrovni s podnikatelskou veřejností a dalšími sektory ovlivňujícími udržitelný rozvoj.

Více informací o konferenci na www.ifo.cz

 

 

Dostavbě na Masarykově náměstí nic nebrání

Kvetinova_sin_mapaNěkolik let chátrající a opuštěná květinová síň v centru Ostravy byla v loňském roce sanována a nově vzniklý prostor v majetku města Ostravy je po mnoho let trvajících sporech se soukromou firmou opět k dispozici. Jedná se o lukrativní pozemek o rozloze 475 m2v rohu Masarykova náměstí na Dlouhé ulici.

Město si stanovilo podmínky, jak by nový objekt měl zhruba vypadat a k jakému účelu by měl být využíván. „Nepřipouští se tu umístění kasin a heren, a to ani jako součást jiných zařízení, například restaurací a barů. V dostavbě jsou naopak žádoucí obchody, služby, gastronomie, administrativa. Celý prostor by měl být řešen jako komerční, komunikující s návštěvníky centra přes prosklené výlohy. Nová budova by neměla být vyšší než sousední dům na Zámecké ulici.

V současnosti se již ozývají možní zájemci se svými projekty, jedná se například o možné výstavbě administrativně – bytového komplexu, cestovní kanceláře nebo restaurace.

Více informací zde.

 

 

Nordica Ostrava má nájemce

Důkazem, že boom v oblasti výstavby administrativních prostor v Ostravě je opodstatněný, je podepsání nájemní smlouvy mezi společnostmi Skanska PropertyCzech Republic, s.r.o. a OKIN GROUP, a. s. na novou kancelářskou budovu Nordica Ostrava v centru Ostravy.

OKIN GROUP, který je významným poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky ve střední a východní Evropě, si od 1. ledna 2010 pronajme celkem 4700 m2 kancelářské plochy ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží budovy. OKIN GROUP se stává prvním významným nájemníkem administrativní budovy Nordica Ostrava, která je tímto pronajata ze 40 %.

„Administrativní budovu Nordica jsme si pro naše nové kancelářské prostory vybrali zejména díky tomu, že tato moderní kancelářská budova třídy A vytvoří významné synergie v naší týmové práci a bude splňovat také naše bezpečnostní kritéria. Důležitá je také její energetická efektivita a ekologický přístup stejně jako vynikající umístění v centru Ostravy v docházkové vzdálenosti k veškeré občanské vybavenosti a s ideální dopravní dostupností a napojením na všechny druhy městské hromadné dopravy. Věřím, že naši zaměstnanci a také naši obchodní partneři a klienti ocení naše nové vysoce kvalitní a moderní administrativní prostory a budou se na naší nové adrese cítit příjemně,“ říká Roman Trnka, ředitel strategického rozvoje OKIN GROUP a.s.

OKIN GROUP přesune a sloučí všech svých 430 zaměstnanců divize Business Process Outsourcing, kteří v současné době pracují v různých kancelářích v Ostravě, a vytvoří tak v budově Nordica Ostrava jedno moderní sdílené servisní centrum pro své globální klienty. Nové centrum vytvoří také nové zajímavé pracovní příležitosti pro mladé absolventy ostravských univerzit.

Nordica Ostrava je první kancelářskou budovou v České republice s certifikací programu GreenBuilding od Evropské komise pro energeticky úsporné budovy. Budova, která je navržena tak aby spotřebovávala o 30 % méně energie, než stanovují české normy, byla dostavěna v prvním čtvrtletí 2009. Sedmipodlažní budova s pronajímatelnou plochou zhruba 12 000 m2 vysoce kvalitních a flexibilních kancelářských prostor třídy A disponuje dvěma podzemními patry s parkovacím stáním a restaurací v přízemí. Její umístění v okrajové části historického centra Ostravy na nároží ulic Českobratrská a Soukenická poskytuje vynikající napojení na městskou hromadnou dopravu a hlavní dopravní tepny.

Nordica

 

 

Celkový dluh města klesl pod 2 mld. Kč

Ke konci června letošního roku bylo celkové zadlužení města ve výši 3 551 mil. Kč. Největší podíl na tomto zadlužení má v minulosti realizovaná emise městských obligací v celkové hodnotě 3 160 mil Kč. Na její jednorázové splacení k 28. 7. 2014 však město vytváří tzv. umořovací fond, v němž je ke konci června naspořeno 1 609 mil. Kč. Tak je možno konstatovat, že celkový „reálný“ dluh města je k 30. 6. 2009 ve výši 1 942 mil. Kč.

Dluh města je vedle uvedené emise městských obligací dále tvořen:

- půjčkou ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody
- hypotečním úvěrem u Komerční banky, a. s.
- úvěrem u České spořitelny, a. s.
- úvěry pro městské obvody (Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice)
V letošním roce (k 20. 6.) byl splacen úvěr pro městský obvod Poruba v původní celkové výši 50 mil. Kč; v roce příštím bude splacen úvěr u České spořitelny, a. s. (k 30. 11.) v původní celkové výši 1 500 mil. Kč a doplacena bude rovněž půjčka Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody v původní celkové výši 73,4 mil Kč.

Do konce letošního roku však zadluženost města pravděpodobně opět vzroste nad 2 mld. Kč, protože je připravováno zahájení čerpání úvěru, který město sjednalo s Evropskou investiční bankou (viz zpráva Evropská investiční banka). Z takto půjčených peněz budou hrazeny infrastrukturní investice města i projekty spolufinancované fondy Evropské unie.

 

 

Město hledá nového provozovatele Ještěrky

Vedení Ostravy hledá nového provozovatele Ozdravného centra Ještěrka v Bartovicích. Zahájilo koncesní řízení, s jehož přípravou mu pomáhala brněnská advokátní kancelář MT Legal, specializující se na oblast veřejných zakázek a koncesí. „Chceme, aby se od začátku příštího roku o Ještěrku dlouhodobě do roku 2019 staral nový provozovatel. Ještěrku dostane ten, kdo splní požadované podmínky a bude chtít od města nejnižší dotaci,“ uvedl náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý. Ještěrka byla otevřena loni v lednu, současným provozovatelem je městská společnost Sareza.

Technické parametry Ozdravného centra Ještěrka:

Hlavní bazén sportovního centra má rozměry 25x12,5m, pět plaveckých drah, vzduchovou lavici, stěnovou vodní masáž a vodní chrlič.

Součástí komplexu je rovněž tělocvična s moderním povrchem a možností provozovat většinu míčových her. V letní sezoně je k dispozici venkovní sportoviště s malou lezeckou stěnou pro děti a mládež, in-line dráha, hřiště s umělým povrchem pro volejbal a hřiště pro beach volejbal. K dispozici je také parkoviště s kapacitou 58 míst.

Zvláštností areálu je rehabilitační centrum, které mimo placených služeb smluvně zajišťuje rehabilitace pro klienty pojišťoven.

Jesterka1           Jesterka2

Více informací na www.sareza.cz