Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dokumenty, materiály, studie

Poslední změna: Pátek 07.04.2017 10:40 - Gacka Michal
Přehled dokumentů, materiálů a studií v oblasti životního prostředí.

Ročenky

Životní prostředí - Zpráva
2013 2014

Dokumenty studie

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší - složka dokumenty

Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Žádost o poskytnutí finanční podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Odpadové hospodářství - složka dokumenty

Autovraky (2016 - 2017) - zákaz

Autovraky (2016 - 2017) - příručka

Evidence a ohlašování kalů (zemědělci)

Evidence odpadů a IČZ/IČP

Sdělení k ohlašování přepravy NO v roce 2017

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2011 - 2013 a jeho další rozvoj do roku 2020

Plán odpadového hospodářství města Ostravy

Prezentace o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2015 a č. 3/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění

pozdějších změn a doplňků (konsolidované znění zde)

Ochrana ovzduší - složka dokumenty

Analýza kvality ovzduší na území města a legislativa v ochraně ovzduší

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší

Hodnocení smogové situace v Ostravě - listopad 2011

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (dle zákona o ochraně ovzduší)

Komentář MUDr. Zdeňka Šmehrovského, Ph. D. k vystoupení MUDr. Radima Šráma, DrSc., v pořadu Milénium

Konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší - I. aktualizace

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší - II. aktualizace

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší - III. aktualizace

Obecně závazná vyhláška č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města

Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vůči ostatním zdrojům znečišťování ovzduší na území Ostravské aglomerace

Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy

Prezentace o kvalitě ovzduší

Prezentace Zdraví

Vizualizace transportu znečištění v ostravsko-katovické průmyslové oblasti

Zlepšení čistoty ovzduší města Ostravy v oblasti dopravy

Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999-2007

Ochrana zvířat - složka dokumenty

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy (konsolidované znění zde)

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013,

kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (konsolidované znění zde)

Posouzení výskytu městských holubů na území SMO

Vodní hospodářství - složka dokumenty

Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz

Prezentace o ochraně vod

Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace

Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace II

Brownfields a staré ekologické zátěže

Posouzení inženýrsko-geologických poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz (Odval Dolu Šverma)

Vyhodnocení a klasifikace kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných lokalit na území města Ostravy

Způsoby sanace nesaturované zóny lokality LAGUNY OSTRAMO Ostrava

Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny Laguny Ostramo

Expertní posouzení a srovnání environmentálních vlivů a dlouhodobé environmentální bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin lagun Ostramo