Aktuality k pomoci

VÁŽENÍ ŽADATELÉ V PROGRAMU PENĚŽITÉ POMOCI DO 100 tis. Kč,

PROSÍM, BUĎTE TRPĚLIVÍ. VŠECHNY VÁS BUDEME POSTUPNĚ O VÝSLEDKU INFORMOVAT, A TO V TÝDNU OD 1. 6. 2020 . VYPLÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ BUDE ZAHÁJENO ROVNĚŽ OD 1. 6. 2020.

Zastupitelstvo města dne 20.5.2020 schválilo 1299 žádostí o celkovou podporu ve výši 42 748 327 korun. Z důvodů nesplnění podmínek výzvy nebylo schváleno 325 žádostí a na červnové zasedání zastupitelstva se přesouvá přes 390 žádostí, které nebyly kompletní a po dodání chybějících informací budou dále hodnoceny. Celkem jsme tedy přijali přes 2 000 žádostí.

Administrace a příprava platebních příkazů je v takovém objemu žádostí časově náročná. Věřte, že děláme maximum. NEPIŠTE proto prosím NA EMAIL podpora100@ostrava.cz a vyčkejte, až VÁS SAMI BUDEME KONTAKTOVAT.

DĚKUJEME!

  

Možnosti finanční výpomoci, které Ostrava připravila pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost:

Finanční dar 100 tis. Kč - UKONČENO

Zažádat v tomto programu bylo možné jen v období od 1.května do 13. května 2020. O dar až do výše 100 tis. Kč mohli zažádat ti podnikatelé, kteří mají provozovnu nebo sídlo, a převažující část své podnikatelské činnosti, na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 mil. Kč a jejichž obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána. 

Souhrnná tisková zpráva ze dne 28. dubna 2020 - Ostrava podporuje místní drobné podnikatele

Finanční dar 20 tis. Kč - UKONČENO

Zažádat si o tento dar mohli menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. 

Prominutí nájemného/pachtovného

Nájemci v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prodloužení splatnosti nájmu

Město schválilo prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem živnostníkům, kteří k  13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají.

 


Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Prodloužení termínu se týká tedy reklam na těchto komunikačních médiích (plné znění viz článek 6 odstavec 2 Nařízení)Pomoc neziskovým organizacím

Pomoc ve výši 20 tisíc korun je určena organizacím, které k 9.  březnu provozovaly své aktivity v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit a rodinné politiky na území města Ostravy déle než jeden rok a zároveň na základě krizových opatření nemohly provozovat své aktivity.

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky či poštou své žádosti prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu města Ostravy. Rada města bude o finanční pomoci rozhodovat v týdenních intervalech. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města www.ostrava.cz/pomocneziskovkam nebo mohou své dotazy napsat na pomocnezisk@ostrava.cz.