Ostravská jatka - významná památka

Historické budovy bývalých ostravských jatek patří vedle obchodního domu Ostravica k nejohroženějším kulturním památkám ve městě. Před lety je koupila spolu s pozemky pro své podnikání společnost Bauhaus. Ta sice jatka opravuje, ale jen do té míry, aby nespadla. Před dvěma lety už musela firma jednu ze staveb kvůli špatnému stavu zbourat.

jatka pohledV poslední době se objevila informace, že by společnost Bauhaus měla zájem ostravská jatka prodat, a to včetně obchodního centra Bauhaus a další blízké nemovitosti. Cena za celý komplex však činí více než 130 milionů korun.

 

 

O tom, že se město Ostrava o stav a osud památky zajímá dlouhodobě, svědčí následující dokumenty:

 

Dopis města Ostravy předsedovi představenstva firmy Bauhaus z roku 2006

Ostrava 5. 1. 2006

Vážený pane,

dovoluji si Vás oslovit ve věci stavu kulturní památky – budovy bývalých jatek (parcela č. 1951) v Ostravě v ČR a informovat Vás o něm. Zmíněné budovy jsou od roku 1996 v majetku Vaší dceřiny společnosti na ulici Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. se sídlem v Brně (ČR).

Ostrava je třetí největší město ČR a tyto historické objekty se nacházejí přímo v centru města vedle prodejny Bauhausu. Již při koupi této zajímavé kulturní památky nebyly objekty v dobrém stavu, což dokumentují přiložené fotografie. Od roku 1996 však nebylo na objektu provedeno nic podstatného a vlivem podnebí se jejich stav zbytečně dále zhoršuje.

Německá a česká kultura jsou si blízké a jedním z našich společných charakteristických rysů je zcela jistě i vztah k dědictví našich předků, které nám zanechali, a úcta k jejich umění, píli a práci. Do této oblasti nepochybně spadá i památková péče a konkrétně údržba či využití budov bývalých jatek by si zasloužily odpovídající zacházení.

V příloze Vám zasílám krátký souhrn historie této kulturní památky, skicy a fotografie z roku 1996 a archivní snímky, které by Vám mohly pomoci při hledání vhodné alternativy. Alternativa by měla určit, jak by tyto zajímavé objekty, stojící na lukrativním místě, mohly být využity a přidělit jim novou komerční, společenskou nebo jinou funkci.

Zároveň přikládám publikaci o Ostravě, dokazující přeměnu tohoto města na živou, barevnou a tepající metropoli s novými domy a obchodními centry, s novými kulturními a sportovními zařízeními – město v pohybu. Na mnoha místech je zdobí renovované ulice, domy a pozoruhodné objekty, které budou ještě celá staletí vyprávět o charakteru města. Tato kulturní památka může představovat jednu z mimořádných ozdob.

Přivítal bych, kdybyste mi co nejdřív sdělil své stanovisko.

S pozdravem

Vít Ruprich, náměstek primátora

 

Historie kulturní památky – budov bývalých jatek v Ostravě, přiložená k dopisu

Koncem minulého století došlo v Ostravě k velkému rozvoji průmyslu a ve spojitosti s tím i k přílivu pracovních sil. Narůstající počet obyvatel, zaměstnaných v dolech a průmyslových podnicích, si vynutil větší dovoz potravin. V Ostravě vznikl pravděpodobně největší jateční trh v Čechách a na Moravě. Dobytek se sem přiháněl z Polska, Maďarska, Haliče i odjinud. Tato skutečnost a potřeba zabránit obchodu s nemocnými zvířaty si vyvolala potřebu výstavby velkých jatek. Ty vznikly v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích. Jatka ve Vítkovicích byla časem zavřena a z komplexu budov v blízkosti centra se stala ústřední jatka na místě, kde obyvatelé Ostravě měli od dávné minulosti stodoly.

Provoz jatek na tomto místě byl zahájen v roce 1881, jatka byla od počátku obecním majetkem. Na severu od vybudovaných budov byla velká plocha, určená pro trh s jatečnými zvířaty. Na východní straně byly postaveny stáje. V roce 1888 byly objekty doplněny o možnosti porážky malých zvířat. Z této doby se zachoval objekt A a objekt D. V objektu A byla chladírna se strojovnou a v objektu D se porážen skot a zpracovávalo maso. Oba objekty byly spojeny zastřešenou konstrukcí, sloužící k přepravě masa z objektu D do objektu A. Ze zásahu technologických konstrukcí do vnějších stěn vyplývá, že objekt A byl vybudován dříve než objekt D. Objekt D – porážka skotu – byl původně o 2/5 kratší a byl dobudován směrem na jih. Zhruba v letech 1888 – 91 vznikla budova pro porážku prasat – objekt C – a paralelně s ní byla postavena tržnice a stáj pro skot – objekt východně od otevřené tržnice. V roce 1992 byla dokončena stavba nového chladícího objektu B, který byl svého času největší v Čechách a na Moravě, kde byla i strojovna a nová kotelna s komínem. V roce 1892 byla jatka rozšířena o nové stáje, celý areál byl napojen na železnici a byla vybudována i nová cesta.

Po první světové válce bylo roku 1924 rozhodnuto o celkové rekonstrukci a rozšíření. Projekt byl vypracován v Berlíně. Rekonstrukce se dotkla historických objektů jenom zčásti, ale v jižní části původních jatek byly demolovány menší nevhodné objekty a realizovaná výstavba modernější továrny na výběr masa a technologiemi potřebnými pro velkokapacitní jatka. Objekty z minulého století byly začleněny do výroby a sloužily v nových technologických zařízeních, ustájení zvířat zůstalo rovněž téměř beze změny. Jatka sloužila svému účelu až do konce 70. let 20. století, kdy byl jejich provoz přeložen do nových prostor v Ostravě – Martinově. Objekty pak sloužily různým podnikům jako sklady, posledním uživatelem byly do roku 1995 Služby města Ostravy. Dnes jsou objekty A – D v majetku Vaší dceřiné společnosti Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. Stav jednotlivých objektů v roce 1996 dokumentují přiložené fotografie.

 

Výběr z fotografií přiložených k dopisu:

 

     jatka 1    jatka 2    jatka 3

 


Historické snímky jatek z Archivu města Ostravy:

 

    jatka h 1    jatka h 2    jatka h 3

 


Kresby původního vzhledu objektů (z archivu MMO a arch. V. Filandra)

 

     kresba 1     kresba 2      kresba 3