Obecně závazná vyhláška č. 9/2012

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 24. 10. 2012 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Trvalé označování psů

Chovatel1) psa chovaného na území statutárního města Ostravy je povinen nechat psa trvale označit elektronickým čipem, který odpovídá ISO standardu požadovanému předpisem Evropského společenství2) (dále jen „čip“) a to nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž pes dovršil věku 3 měsíců.

Čl. 2
Úhrada nákladů za trvalé označování psů

Trvalé označování psů se provádí na náklady chovatelů psů.

Čl. 3
Evidence chovatelů psů

1. Statutární město Ostrava (dále jen „evidenční orgán“) vede evidenci chovatelů psů označených čipem (dále jen „evidence“).
2. Chovatel psa chovaného na území statutárního města Ostravy je povinen se do evidence vedené evidenčním orgánem přihlásit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl pes označen čipem nebo kdy se uvedený chovatel stal chovatelem psa označeného čipem.
3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo firmu či název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případně jeho zvláštní znamení
c) evidenční číslo a typ čipu, jímž byl pes označen, a datum označení psa čipem, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou3), která provedla označení psa čipem
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
4. O přihlášení do evidence vydá evidenční orgán chovateli psa potvrzení.
5. Chovatel psa je povinen evidenčnímu orgánu pro účely evidence ohlásit ukončení chovu psa na území statutárního města Ostravy, jeho úhyn, ztrátu nebo únik a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených skutečností.

Čl. 4
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek4) nebo jako správní delikt5).

Čl. 5
Přechodná ustanovení

1. Chovatel, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa trvale označit čipem nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného čipem, je povinen se do 90-ti dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V tomto případě se má za to, že povinnost trvalého označení psa podle této vyhlášky je splněna i v případě, že použitý čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785.
2. Chovatel je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 3 měsíců a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen čipem, označit čipem nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území statutárního města Ostravy nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Ing. Petr Kajnar v. r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v. r.
náměstek primátora
____________________
1) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
2) ISO 11784, ISO 11785
3) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
4) § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
5) § 27a odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů