Obecně závazná vyhláška č. 6/2015

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, kterou se se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č.7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2013

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 9.9.2015 vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, se mění takto:
1) V příloze č. 1 v bodu 3. městský obvod Ostrava – Jih se vyjímá text „p. č. 808/1"
2) V příloze č. 1 v bodu 20. městský obvod Hrabová se text „území podél ul. Domovská – pozemky p. č. 763/1 a p. č. 763/4" nahrazuje textem
„území mezi ulicí Domovskou a korytem Lesního potoka - pozemek p. č. 763/4
území mezi ulicí Paskovskou, ulicí Domovskou, korytem Lesního potoka a ulicí Bažanovou – pozemky p. č. 759/1, p. č. 762/1 a p. č. 763/1"

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11. 2015.

Ing. Tomáš Macura, MBA, v.r.
primátor

Mgr. Kateřina Šebestová, v.r.
náměstkyně primátora