Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 13.4.2016 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)   Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví  místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále též jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)   Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce poplatku“).1 Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona  č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

 

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa              a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových       a televizních děl.2

(2)   Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

(3)   Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik osob pro společný účel, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv  z nich.

 

Čl. 3 Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za zvláštní užívání veřejných prostranství, která jsou  graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Mapa veřejného prostranství každého městského obvodu statutárního města Ostravy, jehož užívání podléhá poplatku, je       v tištěné podobě k dispozici na příslušném úřadě městského obvodu.

 

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 2 odst. 1, až do dne, kdy toto užívání skončilo.

 

         

 

 

Čl. 5 Ohlašovací povinnost

 

(1)   Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději            5 pracovních dní před zahájením takovéhoto užívání veřejného prostranství. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství z důvodu havárií je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení takovéhoto užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          V ohlášení poplatník uvede4

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb        v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru zvláštního užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)   Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4)   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)   Po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 6 Sazba poplatku

 

(1)    Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Sazba poplatku je rozlišena podle následujících druhů:

 

a)      za provádění výkopových prací,

b)      za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,

c)      za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,

d)      za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,

e)      za umístění stavebního zařízení (včetně stavebních mechanizmů),

f)       za umístění reklamního zařízení,

g)      za umístění zařízení cirkusů,

h)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

i)        za umístění skládek,

j)        za vyhrazení trvalého parkovacího místa,

k)      za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,

l)        za užívání veřejného prostranství pro  reklamní akce,

m)    za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2)    Sazby poplatku pro jednotlivé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství dle odst. 1 písm. a)  až  m) a pro jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 2  této vyhlášky.

 

 

 

Čl. 7 Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba  x  m2  x  počet dnů):

 

a)      pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství nepřesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s takovýmto užíváním veřejného prostranství započato,

b)      pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství přesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději  10. den, kdy takovéto užívání veřejného prostranství skončilo,

c)      u havárií je poplatek splatný v den ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 8 Osvobození a úlevy

 

(1)   Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené7.

 

(2)   Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí8.

 

(3)   Od poplatku je osvobozeno statutární město Ostrava (včetně případů, kdy za toto město jedná jeho městský obvod), příspěvkové organizace zřízené rozhodnutím příslušného orgánu statutárního města Ostravy nebo městského obvodu tohoto města, jakož i veškeré osoby užívající veřejné prostranství při odstraňování závad na inženýrských sítích ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

 

(4)   Úleva 50 % ze sazby poplatku stanoveného podle Čl. 6 odst. 1 písm. j) se poskytuje v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mimo území ohraničené ulicemi: 28. října - Poděbradova - Gorkého - Nádražní - Zborovská - Sokolská třída - Preslova - Sadová - Horova - řeka Ostravice - areál Černé louky - Žofínská - Smetanovo náměstí, včetně prostranství těchto ulic, zmíněného areálu a uvedeného náměstí.

 

(5)   Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa je osvobozen poplatník, který na vlastní náklady vybuduje trvalé parkovací místo na území městského obvodu Ostrava – Jih nebo na území městského obvodu Nová Ves nebo na území městského obvodu Polanka nad Odrou nebo na území městského obvodu Svinov nebo na území městského obvodu Vítkovice a jemuž zároveň svědčí pro tento účel užívání právo nájmu k pozemku, popř. k části pozemku, na němž se předmětné parkovací místo nachází. Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa je na území celého města osvobozena Česká republika v případech týkajících se Policie ČR.

 

(6)   Od poplatku se osvobozuje umístění reklamních zařízení

a)      kandidujícími subjekty v souvislosti s výkonem jejich volebního práva v době od vyhlášení voleb do 3 dnů po uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí a

b)      v souvislosti s výkonem hlasovacího práva podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu                   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v době od rozhodnutí zastupitelstva města nebo zastupitelstva městského obvodu o konání místního referenda nebo od rozhodnutí týchž orgánů o jeho vyhlášení nebo od vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu do        3 dnů po vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu na úřední desce magistrátu nebo úřadu příslušného městského obvodu a

c)      v souvislosti s výkonem hlasovacího práva podle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu       a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v době od rozhodnutí zastupitelstva kraje o konání krajského referenda nebo od rozhodnutí téhož orgánu o jeho vyhlášení nebo od vyhlášení krajského referenda na základě rozhodnutí soudu do 3 dnů po vyhlášení výsledků hlasování v krajském referendu na úřední desce krajského úřadu a

d)      v souvislosti s výkonem hlasovacího práva v celostátním referendu v době od vyhlášení celostátního referenda do 3 dnů po vyhlášení výsledků celostátního referenda.

 

(7)   Poplatek se nevybírá v případech, kdy veřejné prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník.

 

(8)   Od poplatku je osvobozen Moravskoslezský kraj jako investor staveb školských zařízení v městském obvodu Poruba.

 

(9)   Od poplatku je osvobozena osoba užívající veřejné prostranství pro umístění zařízení sloužícího  pro poskytování služeb – předzahrádky se zabudovaným technickým zařízením – v době od 1.11. do 30.4. kalendářního roku v městském obvodu Ostrava-Jih a v městském obvodu Poruba.

 

(10) Úleva 50 %  ze sazby poplatku stanoveného podle Čl. 6 odst. 1 písm. f) se poskytuje v městském  obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz za užívání veřejného prostranství do velikosti 1 m2 (včetně) pro umístění přenosného reklamního zařízení.

 

Čl. 9 Navýšení poplatku

 

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem9  nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku10.

 

Čl. 10 Přechodná ustanovení

 

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

- obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

- obecně závazná vyhláška č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010          o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

- obecně závazná vyhláška č. 7/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010           o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,

- obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010           o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011         a obecně závazné vyhlášky č. 7/2014.

 

Čl. 12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2016.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

   

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 ________________________________________________________________________________________

1)      § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2)      § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3)      § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4)      § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5)      § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6)      § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7)      § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

8)      § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

9)      § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10)  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích