Obecně závazná vyhláška č. 21/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 21/2017,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 18

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 13.12.2017 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení               § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,          a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku         a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona a podle § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., a vyhlášky č. 443/2016 Sb.) vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 18 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona, pokud zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacími předpisy.

 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení           § 3 až § 5 oceňovací vyhlášky.

 

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 27 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je             k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 16/2016, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17.

 

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2018.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

  

 

 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora

 

Textová část

Grafická část