Obecně závazná vyhláška č. 17/2013

Tisk

ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 17/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 11.12.2013 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně  závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013:

Čl. 1 Změny
Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky            č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 se mění takto:

Dosavadní  příloha č. 1 obecně  závazné  vyhlášky č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 se nahrazuje novou přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora

 

Příloha č.1