Obecně závazná vyhláška č. 14/2016

Tisk

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2016, 

kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města 

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Preambule

Nakládání se suchým rostlinným materiálem je upraveno v souladu se zvláštním právním předpisem1) a řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 statutárního města Ostravy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

 

Čl. 1 Základní pojmy

 

Rostlinným materiálem pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.

 

 

Čl. 2 Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu

 

V zájmu ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění.

 

 

Čl. 3 Výjimky

 

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu se nevztahuje na:

-  spalování rostlinného materiálu na lesních pozemcích, který vzniká při hospodaření v lesích2),

-  mimořádné rostlinolékařské opatření3),

-  zdolávání požárů a práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu se zvláštními právními předpisy4).

 

 

Čl. 4 Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů5).

 

 

Čl. 5 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2017.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

  

Mgr. Kateřina Šebestová v.r.

náměstkyně primátora

 

 

 

 

1)     Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2)     Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)     Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

4)     Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,

zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č.. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů.

5)     Zákon. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.