Obecně závazná vyhláška č. 13/2010

Tisk

Zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.12 2010 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

(2) Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce poplatku“).1 Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

(3) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik osob pro společný účel, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 3 Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Mapa veřejného prostranství každého městského obvodu statutárního města Ostravy, jehož užívání podléhá poplatku, je v tištěné podobě k dispozici na příslušném úřadě městského obvodu.

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 2 odst. 1, až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 5 Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství z důvodu havárií je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6 Sazba poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství na území města se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Sazba poplatku je rozlišena podle následujících druhů:

a) za provádění výkopových prací,
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,
e) za umístění stavebního zařízení (včetně stavebních mechanizmů),
f) za umístění reklamního zařízení,
g) za umístění zařízení cirkusů,
h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
i) za umístění skládek,
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa,
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Sazby poplatku pro jednotlivé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství dle odst. 1 písm. a) až m) a pro jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 7 Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2 x počet dnů):

a) pokud částka za užívání veřejného prostranství nepřesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) pokud částka za užívání veřejného prostranství přesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
c) u havárií je poplatek splatný v den ohlášení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek lze platit v hotovosti na pokladně u správce poplatku, při částkách větších než 50 000,- Kč na účet správce poplatku, jehož číslo je uvedeno na webových stránkách správce poplatku. Na požádání jej správce poplatku sdělí.

Čl. 8 Osvobození a úlevy

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.7

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.8

(3) Od poplatku je osvobozeno statutární město Ostrava (včetně případů, kdy za toto město jedná jeho městský obvod), příspěvkové organizace zřízené rozhodnutím příslušného orgánu statutárního města Ostravy nebo městského obvodu tohoto města, jakož i veškeré osoby užívající veřejné prostranství při odstraňování závad na inženýrských sítích ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

(4) Úleva 50 % ze sazby poplatku stanoveného podle písm. j) se poskytuje v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mimo území ohraničené ulicemi: 28. října - Poděbradova - Gorkého - Nádražní - Zborovská - Sokolská třída - Preslova - Sadová - Horova - řeka Ostravice - areál Černé louky - Žofínská - Smetanovo náměstí, včetně prostranství těchto ulic, zmíněného areálu a uvedeného náměstí.

(5) Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa je osvobozen poplatník, který na vlastní náklady vybuduje trvalé parkovací místo na území městského obvodu Ostrava - Jih nebo na území městského obvodu Polanka nad Odrou a jemuž zároveň svědčí pro tento účel užívání právo nájmu k pozemku, popř. k části pozemku, na němž se předmětné parkovací místo nachází.

(6) Od poplatku se osvobozuje umístění reklamních zařízení v souvislosti s výkonem volebního práva v době od vyhlášení voleb do uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí.

(7) Úleva 50% ze sazby poplatku stanoveného podle písm. j) se poskytuje v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro Policii České republiky.

(8) Poplatek se nevybírá v případech, kdy veřejné prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník.

Čl. 9 Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.9

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10 Přechodná ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství , ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. 12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora
 

Příloha č. 1
Antošovice a Koblov; Bartovice; Dubina u Ostravy; Heřmanice; Hošťálkovice; Hrabová; Hrabůvka; Hrušov; Krásné Pole; Kunčice nad Ostravicí; Kunčičky; Lhotka u Ostravy; Martinov ve Slezsku; Mariánské Hory; Michálkovice; Moravská Ostrava; Muglinov ; Nová Bělá; Nová Plesná; Nová Ves u Ostravy; Petřkovice u Ostravy; Polanka nad Odrou; Poruba-Sever; Poruba; Přívoz; Proskovice; Pustkovec; Radvanice; Slezská Ostrava; Stará Bělá; Stará Plesná; Svinov; Třebovice ve Slezsku; Vítkovice; Výškovice u Ostravy; Zábřeh - Hulváky; Zábřeh nad Odrou; Zábřeh - VŽ

Příloha č. 2

 

___________________________________________________
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích