Obecně závazná vyhláška č. 13/2006

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 18.10.2006 v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Změna a doplnění

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy se mění takto :

V příloze č. 1 Místa určená pro volný pohyb psů bez vodítka i náhubku bez časového omezení podle jednotlivých městských obvodů v bodě 4 městský obvod Poruba v podbodu - k.ú. Poruba - sever ( VIII. stavební obvod ) se ruší text "část území mezi ul. Oty Synka a Bedřicha Nikodéma (část pozemku p.č. 3624/1)" a nahrazuje se textem : "pod ulicí Opavskou směrem k ulici Fr.Čechury (pozemek p.č. 3776/44)."

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.listopadu 2006.

 
Ing.Aleš Zedník, v.r.
primátor 

Mgr. Mirko Jašurek, v.r.
náměstek primátora