Obecně závazná vyhláška č. 12/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 12/2017,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015

 

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 21. 6. 2017 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Změna

 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, se mění takto:

 

1)            V příloze č. 1 v bodu 2. městský obvod Slezská Ostrava se vyjímá text „pozemek p. č. 401, za kulturním domem“.

 

2)            V příloze č. 1 v bodu 9. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se za text „ul. Zelenou a ul. Výstavní“ vkládá na nový řádek text

 

„pozemek p. č. 861/244, mezi ul. Novoveskou a ul. Novinářskou“.

 

3)            V příloze č. 1 v bodu 3. městský obvod Ostrava-Jih se za text „území vymezené ulicemi Plzeňská, Z. Chalabaly, Dr. Šavrdy (pozemek p. č. 126/1“) vkládá na nový řádek text

 

„Agility park na pozemcích p. č. 101/31 a p. č. 101/48“

 

4)            V poznámce pod čarou 4) se text „ust. § 28 odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem

 

„ust. § 27 odst. 1 písm. q)“.

 

5)            V poznámce pod čarou 5) se text „§ 27 odst. 1 písm. c)“ nahrazuje textem

 

„ust. § 27a odst. 1 písm. n)“.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2017.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v. r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šebestová v. r.

náměstkyně primátora