Obecně závazná vyhláška č. 12/2005

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Zastupitelstvo města se usneslo dne 14.12. 2005 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Vymezení pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :
a. veřejným prostranstvím - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 1/
b. chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně. 2/

Čl. 2
Rozsah působnosti

Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na celé území statutárního města Ostravy.

Čl. 3
Podmínky pro pohyb psů

1. Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely.

2. Volný pohyb psů je dovolen v místech vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, která jsou označena tabulkou "Volný pohyb psů dovolen".3/

1/ ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2/ ust. § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3/ grafické znázornění tabulky je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky

Čl. 4
Společná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek 4/ nebo jiný správní delikt 5/, nejde-li o trestný čin.

2. Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně závazné vyhlášky provádí orgány městských obvodů.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území statutárního města Ostravy a obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území statutárního města Ostravy.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Mgr. Mirko Jašurek, v.r.
náměstek primátora

 

4/ ust. § 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
5/ ust. § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

----

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 12 /2005 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Místa určená pro volný pohyb psů bez vodítka i náhubku bez časového omezení podle jednotlivých městských obvodů :

1. městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz:

* k.ú. Moravská Ostrava
zadní část Komenského sadu ( část pozemku p.č. 1036/1 ) od památníku Rudé armády směrem k ul. Muglinovské po konec aleje
travnaté plochy naproti kulturnímu středisku Gama vedle ulice Hornopolní ( pozemky p.č. 2155/1, p.č. 2140/1, p.č. 2139/1 a p.č. 2106/1 na ulici Hlubinské p.č. 3183 a p.č. 3104

* k.ú. Přívoz
parčík u ul. Slovenská ( pozemek p.č. 573/2 )

2. městský obvod Slezská Ostrava :

* k.ú. Slezská Ostrava
pozemek p.č. 4879/1

3. městský obvod Ostrava - Jih :

* k.ú. Zábřeh nad Odrou
území vymezené ul. U Studia, Středoškolská a ubytovnou Metalurg ( pozemky p.č. 715/5, p.č. 715/4, p.č. 695/4, p.č. 695/3, p.č. 695/1, p.č. 692/3, p.č. 1090/5, p.č. 692/1, p.č. 677/1, p.č. 671/1 )

* k.ú. Výškovice u Ostravy
území vymezené ulicemi Proskovická, Špilarova, Smrčkova ( pozemky p.č. 808/1, p.č. 886 )

* k.ú. Dubina u Ostravy
území vymezené ulicemi Plzeňská, Z.Chalabaly, Dr. Šavrdy ( poz.p.č. 126/1 )

- k.ú. Hrabůvka
území vymezené ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou (poz. p.č. 936/2)

4. městský obvod Poruba:

* k.ú. Poruba ( I. stavební obvod )
část území ohraničené ulicí Nad Porubkou, Dělnická, Skautská, pod stadionem TJ VOKD ( část pozemku p.č. 834/1 )

* k.ú. Poruba - sever ( IV. stavební obvod )
část území mezi ul. Martinovskou a bytovými domy č.p. 6024,6025,6026 na ul. Opavské (nejkratší spojnice k ul.Martinovské), čerpací stanicí OMV na ul.Opavskou ( část pozemku 1503/1)

* k.ú. Poruba - sever ( VIII. stavební obvod )
část území mezi ul. Oty Synka a Bedřicha Nikodéma ( část pozemku p.č. 3624/1 )

5. městský obvod Nová Bělá : místa nejsou vymezena

6. městský obvod Vítkovice :

* levá strana ulice Místecké od hranice s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz po hranici s městským obvodem Ostrava - Jih k řece Ostravici ( hranice s městským obvodem Slezská Ostrava )

* konec ulice Sirotčí a lokalita zvaná Jeremenkova osada ukončena mostem ČSA

7. městský obvod Stará Bělá : místa nejsou vymezena

8. městský obvod Pustkovec : místa nejsou vymezena

9. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky : místa nejsou vymezena

10. městský obvod Petřkovice : místa nejsou vymezena

11. městský obvod Lhotka : místa nejsou vymezena

12. městský obvod Hošťálkovice : místa nejsou vymezena

13. městský obvod Nová Ves : místa nejsou vymezena

14. městský obvod Proskovice : místa nejsou vymezena

15. městský obvod Michálkovice :

* k.ú. Michálkovice
zalesněný odval Dolu Michal západně za oplocením prodejny stavebnin ( poz.p.č. 92/1)

16. městský obvod Radvanice a Bartovice : místa nejsou vymezena

17. městský obvod Krásné Pole : místa nejsou vymezena

18. městský obvod Martinov :

* území u ulice Na Hrázi - pozemek p.č. 3003 a p.č. 3004

19. městský obvod Polanka nad Odrou : místa nejsou vymezena

20. městský obvod Hrabová :

* území podél ul. Domovská - pozemky p.č. 763/1 a p.č. 763/4

21. městský obvod Svinov : místa nejsou vymezena

22. městský obvod Třebovice :

* území ulice Na Heleně - pozemek p.č. 1072

23. městský obvod Plesná : místa nejsou vymezena

----

Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 12 /2005 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Grafické znázornění tabulky pro označení míst určených pro volný pohyb psů bez vodítka a bez náhubku bez časového omezení : bílá tabulka o rozměrech 300 x 200 mm s textem v černém provedení : Volný pohyb psů dovolen.

VOLNÝ POHYB PSŮ DOVOLEN

Statutární město Ostrava