Obecně závazná vyhláška č. 10/2011

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 12

Zastupitelstvo města se usneslo dne 7.12.2011 vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 zákona vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 12 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

 

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 23 strany textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 11/2010, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11.

 

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2012.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora