Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov

Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava Svinov vstoupila do II. etapy. Cílem je vytvořit moderní dopravní terminál, který propojí všechny druhy individuální i hromadné dopravy.

Řešení dopravy při rekonstrukci Svinovských mostů


Přesnější informace o uzavírce a způsobu vedení objízdných tras budou dostupné po ukončení zpracování studie a stanovení definitivního řešení (první polovina prosince).

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části rekonstrukce přednádražního prostoru a je rozdělen do několika etap. První zahrnuje prodloužení Peterkovy ulice až k ulici Bílovecké, protože po dobu rekonstrukce ulice Bílovecké, na které budou vybudovány okružní křižovatky, bude ulice Peterkova sloužit jako objízdná trasa. Zároveň bude probíhat rekonstrukce kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim.


Staveniště na Svinovských mostech přebírají stavební firmy

20. 6. 2011

Dlouho očekávaná výstavba dopravního terminálu na Svinovských mostech zahajuje dnes, v pondělí 20. června, předáním staveniště realizátorům, tedy sdružení IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Rekonstrukce nádražní haly Českých drah a přednádražního prostoru ve Svinově tak bude pokračovat II. etapou prací. Dopravní terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou, individuální automobilovou a dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou, by měl být hotov podle smlouvy uzavřené mezi investorem (Město Ostrava a Moravskoslezský kraj) a zhotovitelem díla na konci března 2013.

Odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce na generálního dodavatele stavby, určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Toto pořadí schválila rada města i kraje. Během odvolacích lhůt došly k výsledkům výběrového řízení námitky dvou firem. S námitkou společnosti Subterra, a. s. se statutární město Ostrava (SMO) vypořádalo koncem roku 2010 a námitky byly označeny za neopodstatněné. Stejně postupovalo SMO i v případě námitek společnosti Skanska, a.s., ta ale využila své zákonné možnosti a podala návrh na přezkum veřejné zakázky ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Na základě vzetí návrhu zpět v celém svém rozsahu stranou navrhovatele rozhodl dne 5. 4. 2011 ÚHOS o zastavení správního řízení v této věci a dne 2. 6. 2011 byla podepsána trojstranná smlouva o realizaci stavebních prací projektu.

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části rekonstrukce přednádražního prostoru a je rozdělen do několika etap. První zahrnuje prodloužení Peterkovy ulice až k ulici Bílovické, protože po dobu rekonstrukce ulice Bílovecké, na které budou vybudovány okružní křižovatky, bude ulice Peterkova sloužit jako objízdná trasa. Zároveň bude probíhat rekonstrukce kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim. To si vyžádá i dlouhodobé odklony dopravy, která bude v tomto období svedena na aktuálně nerekonstruovanou část mostů.

Výstavba terminálu zahrnuje koordinované projekty Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč, stavby SMO zbylých cca 613 mil. Kč. Zhruba 561 mil. Kč (91,98%) z nich mělo být hrazeno z Regionálního operačního programu, zbylé prostředky z vlastních zdrojů SMO. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. se celkové náklady projektu výrazně snížily. Pro část statutárního města Ostravy se celkové náklady snížily na 384 mil. Kč. V konečném důsledku se očekává úspora až 37%, kdy poměrové procento dotace z evropských fondů ve výši 91,98% ze způsobilých nákladů projektu zůstává nezměněno, což představuje možnou dotaci ve výši až 350mil. Kč.

Název stavební části

Doba realizace

(vycházející z harmonogramu prací ze dne 14.6.2011)

Termín realizace

(vycházející z harmonogramu prací ze dne 14.6.2011)

Podpis smlouvy se zhotovitelem

2.6.2011

Rekonstrukce kanalizace Peterkova

3 měsíce

07-09/2011

Prodloužení ulice Peterkovy

4 měsíce (dočasné zprovoznění – objízdná trasa pro uzavírku ul. Bílovecké) + po realizaci ul. Bílovecké  5 měsíce na dokončení ul. Peterkovy

08/2011-12/2011 (1.část)

 

 

10/2012 -03/2013 (2.část)

Rekonstrukce ulice Bílovecké vč. výstavby dvou okružních křižovatek

4 měsíce

08-12/2011

Rekonstrukce Svinovských mostů - silniční část

16 měsíců

10/2011-01/2013

Rekonstrukce přestupního uzlu – jižní mostní věž (eskalátory, výtahy, příčná chodba)

6 měsíců

01/2012-06/2012

Rekonstrukce Svinovských mostů - tramvajová část

13 měsíců

01/2012-03/2013

Rekonstrukce přestupního uzlu – severní mostní věž

6 měsíců

08/2012-01/2013

Komunikace pro pěší

4 měsíce

10/2012-03/2013

Instalace informačního systému

3 měsíce

01/2013-03/2013

Inženýrské sítě (vodohospodářské objekty – elektro a sdělovací objekty) budou prováděny průběžně, stejně tak jako bude průběžně docházet k demolicím pozemních objektů přednádraží, kterých se bude revitalizace týkat.


Stavba na Svinovských mostech se rozjede v červnu

13. 4. 2011

Výstavba dopravního terminálu nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou, bude zahájena nejpozději v červnu letošního roku. Tato tzv. II. etapa revitalizace přednádražního prostoru Svinov bude ukončena zhruba za dva roky.

Proti rozhodnutí odborné hodnotící komise, která určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. , se odvolaly dvě firmy, z nichž jedna – společnost Skanska - podala dále návrh na přezkum veřejné zakázky ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na základě toho, že Skanska stáhla svůj protest v celém svém rozsahu, rozhodl dne 5. 4. 2011 ÚHOS o zastavení správního řízení v této věci. Realizace projektu může tedy pokračovat.

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizovanou rekonstrukci nádražní haly Českých drah včetně přímého přednádražního prostoru. Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. V první bude prodloužena Peterkova ulice až k ulici Bílovické, zároveň bude rekonstruována kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim. To si vyžádá dlouhodobé odklony dopravy.

Výstavbu terminálu provází příprava vzájemně koordinovaných projektů Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby dle dokumentace pro stavební povolení (duben 2009) byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH ). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč. Stavby SMO tvořily zbylých cca 613 mil. Kč, z nichž se až cca 561 mil. Kč (91,98%) předpokládalo z Regionálního operačního programu a zbylé prostředky by měly být uhrazeny z vlastních zdrojů SMO. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. ve výši 398,24 mil. Kč (vč. DPH) může být dosaženo úspory ve výši až 314 mil. Kč.


Výběr zhotovitele v závěrečné fázi

29. 11. 2010

Na konci října byly ukončeny práce na demolici objektu Svinovského plata. Poté byl zahájen proces navracení pozemků pod platem podle podmínek nájemní smlouvy vlastníkovi, firmě Svinov Centrum s.r.o. Tuto problematiku v současně době řeší odbor hospodářské správy spolu s odborem majetkovým.

Část projektu rekonstrukce mostů a zastávek se nyní nachází ve finišující fázi výběru zhotovitele stavby poté, co odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce (VZ) na generálního dodavatele stavby, určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno a SDS Exmost. Proti tomuto rozhodnutí vznesly námitky dvě firmy - společnost Subterra a.s. a Skanska a.s. Pokud stěžovatelé na výsledky výběrového řízení na zhotovitele neuspějí, mohla by být smlouva se zhotovitelem podepsána na počátku roku 2011.

Součástí revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově bude přesun autobusových zastávek pod mosty, kde dojde k vybudování nového bezbarierového přestupního terminálu s eskalátory a výtahy. Jde o společnou investiční akci města Ostravy a Moravskoslezského kraje, dotovanou z evropských fondů. Více než jednu miliardu korun chce do přednádražního prostoru investovat soukromý developer Svinov centrum, který v něm chce vystavět třípatrové obchodní molo.


Plato se bude demolovat několik týdnů

1. 9. 2010
Demolice železobetonového plata v Ostravě-Svinově vedle vlakového nádraží, pocházejícího ze 70. let minulého století, začala 31. srpna ráno. Společnost OHL ŽS, která převzala staveniště začátkem srpna, pracuje na jeho odstraňování. Plato mělo původně propojit železniční nádraží se svinovskými mosty, ale nebylo nikdy dokončeno. Nyní má místo něj vzniknout nová moderní obchodní galerie, jíž bude moderní dopravní terminál napojen až na nádraží. Demolice plata je vyčíslena na necelých 21 miliónů a měla by trvat zhruba do listopadu letošního roku.

Revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově je společnou akcí SMO a MSK za více než 796 milionů korun. Z toho cca 613 milionů jsou náklady města a zbývající část jsou náklady stavební části Moravskoslezského kraje. Projekt bude kofinancován z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, a to ve výši až 560 miliónů korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu města.

Po realizaci první fáze projektu – prodloužení ulice Peterkovy, rekonstrukce kanalizace pod touto ulicí, výstavbě kruhových křižovatek na ulici Bílovické bude na jaře příštího roku zahájena druhá fáze, která obsahuje rekonstrukci schodišťových věží, mostů, zastávek a výstavbu nových bezbariérových přístupů k zastávkám. Celá revitalizace přednádražního prostoru by měla být hotova v roce 2012.


Demolice plata bude zahájena v nejbližších dnech

5. 8. 2010

V pátek 6. 8. 2010 v 10.30 hod. bude předáno staveniště demolice svinovského plata společnosti OHL ŽS, která má 11 týdnů na to, aby plato zdemolovala. Po předání stavby budou zahájeny přípravné práce na zařízení staveniště, oplocení, záborech pozemků a komunikací tak, aby po ukončení všech příprav byla zahájena samotná demolice.

„Revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově je společnou akcí SMO a MSK za více než 796 milionů korun. Z toho cca 613 milionů jsou náklady města a zbývající část jsou náklady stavební části Moravskoslezského kraje. Projekt bude kofinancován z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, a to ve výši až 560 miliónů korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu města,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

Po realizaci první fáze projektu – prodloužení ulice Peterkovy, rekonstrukce kanalizace pod touto ulicí, výstavbě kruhových křižovatek na ulici Bílovické bude na jaře příštího roku zahájena druhá fáze, která obsahuje rekonstrukci schodišťových věží, mostů, zastávek a výstavbu nových bezbariérových přístupů k zastávkám. Ukončení projektu je naplánováno na září roku 2012.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO


Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, II. etapa

svinovzastavkapodmosty.jpgCílem projektu je vytvořit dopravní terminál nadregionálního významu, který propojuje a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou autobusovou i tramvajovou. Projekt navazuje na již realizovanou rekonstrukci nádražní haly ČD včetně přímého přednádražního prostoru. Výstavbu terminálu provází příprava vzájemně koordinovaných a harmonizovaných projektů Moravskoslezského kraje (MSK) a Statutárního města Ostravy (SMO). Do projektu MSK spadají silnice II. a III. třídy - vybudování dvou okružních křižovatek na ulici Bílovecké (sjezd z ulice Opavské a křížení s prodlouženou částí Peterkovy ulice v severní části projektu) a rekonstrukce silničních částí Svinovských mostů. Zbytek revitalizace Svinovských mostů jsou v kompetenci SMO.

V první fázi projektu bude prodloužena dnes slepá ulice Peterkova (ukončena u podchodu ČD), směrem pod Svinovskými mosty, až k ulici Bílovecké. Takto dostavěná ulice Peterkova budou sloužit jako objízdná trasa při rekonstrukci ulice Bílovecké. Druhou fází je samotná rekonstrukce prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupů k těmto zastávkám. Součástí této rekonstrukce je i vybudování bezbariérových přístupů na jednotlivá nástupiště a to pomocí eskalátorů a výtahů. Vzhledem k důležitosti Svinovských mostů v nadregionálním dopravním systému kraje a města nebude tento tranzitní uzel po dobu rekonstrukce přerušen, jen dojde k reorganizaci a přesunu zastávek do předpolí mostů (směr Poruba) a pohyb pasažérů bude koordinován ve spolupráci s dopravním podnikem Ostrava.

Celkové náklady na realizaci stavby jsou v současnosti generálním projektantem odhadovány na cca 815 mil. Kč, z čehož cca 613 mil. Kč jsou náklady Statutárního města Ostravy a cca 183 mil. Kč jsou náklady stavební části Moravskoslezského kraje. V případě úspěšného podepsání dotační smlouvy Statutárního města Ostravy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, bude tento projekt financován z fondů EU, maximálně však ve výši 91,98 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

S projektem Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov je často spojován objekt dnešního plata. Jedná se o stavbu statutárního města na soukromých pozemcích, na nichž se připravuje ze strany vlastníka výstavba objektu polyfunkčního charakteru. Proto město usiluje o odstranění tohoto objektu a uvolnění pozemků pro výstavbu.