Vydání závazného stanoviska památkové péče

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Žádost o vydání závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání závazného stanoviska památkové péče

 2. Základní informace k životní situaci

  1. Závazné stanovisko z hlediska památkové péče se vydává v režimu ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

     1. k záměru provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí 

     2. k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky

  2. Závazné stanovisko z hlediska památkové péče se vydává v režimu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska památkové péče:

     1. k údržbě, opravě, rekonstrukci, nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí

     2. ke stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin, nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o závazné stanovisko podává v případě životní situace dle bodu 2.1.1. a 2.2.1. vlastník kulturní památky nebo osoba k tomu zmocněná na základě plné moci a v případě životní situace dle bodu 2.1.2. a 2.2.2. vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo osoba k tomu zmocněná na základě plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a stavby. V případě životní situace dle bodu 2.1.1. a 2.1.2. je nutné doložit specifikaci záměru nebo zamýšlených prací, v případě životní situace dle bodu 2.2.1. a 2.2.2. je nutno doložit dokumentaci zpracovanou v rozsahu pro daný účel dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s náležitostmi. Vzor žádosti 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče, Pracoviště Prokešovo nám. 8, Ostrava, 4. poschodí

  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16hod.

  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy:

  Ing. Miroslav Křídlo, tel. 599 442 234, e-mail: mkridlo@ostrava.cz
  vedoucí oddělení

  Ing. Petra Dvorníková, tel. 599 443 426, e-mail: pdvornikova@ostrava.cz

  Ing. Alexandra Willerthová, tel. 599 442 042, e-mail: awillerthova@ostrava.cz

  Mgr. Bc. Aleš Bystrianský, tel. 599 443 912, e-mail: abystriansky@ostrava.cz  

  Bc. Iveta Tichánková, tel. 599 442 039, e-mail: itichankova@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s náležitostmi je možno zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  -

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  -

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část konečného rozhodnutí (např. stavebního úřadu) se lze odvolat až po vydání tohoto rozhodnutí podáním učiněným u orgánu, který jej vydal.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  -

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  -

 24. Kontaktní osoba

  Ing. Miroslav Křídlo

 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  8.6.2016

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace