Vyvlastnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyvlastnění

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyvlastněním se rozumí:

  • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění, stanoveného zvláštním zákonem

   

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem (vyvlastnitel) může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného,
  • vyvlastnění lze podle něj provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, přičemž veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení,
  • vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s náležitostmi uvedenými v § 18 zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní je vyvlastňovacím úřadem pro:

  • území města Ostravy,
  • obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu oddělení stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vyvlastnění podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí v dané věci.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákon o vyvlastnění speciálně lhůtu pro vydání rozhodnutí neupravuje.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vyvlastňovacího řízení jsou stanoveni § 17 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů 
  • zákonem. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o vyvlastnění může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává k Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno