Vydání územního rozhodnutí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územního rozhodnutí

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1.  rozhodnutí o umístění stavby
  2.  rozhodnutí o změně využití území
  3.  rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  4.  rozhodnutí o ochranném pásmu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Náležitosti žádosti o jednotlivé druhy územních rozhodnutí upravuje ust. § 3 až § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v bodě č. 6. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územní rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správního, s výjimkou některých staveb, změn využití území do 1 ha a dělení a scelování pozemků, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských odvodů dle článku 22 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších změn. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek za vydání územního rozhodnutí je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.  

   

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, činí lhůta pro vydání rozhodnutí až 90 dnů od zahájení řízení. 

   

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci územního řízení jsou určeni v  § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
   

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  .

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno