Navigace

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení k užívání vodních děl

 2. Základní informace k životní situaci

  Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě její část schopnou užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna, pokud tyto stavby byly pravomocně povoleny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, ve kterém je-li to zapotřebí, se stanoví podmínky pro užívání stavby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Návrh na kolaudaci stavby může podat stavebník. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou smlouvu se stavebníkem o užívání stavby. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním návrhu je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Podáním žádosti o povolení k užívání vodního díla u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

  Žádost o povolení k užívání vodního díla se podává včetně dalších dokladů podle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o povolení k užívání stavby vodního díla a doklady podle §30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rozhodnutí o povolení k užívání vodního díla není zpoplatněno.

  Místní šetření při kolaudaci stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.

  V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení, je zpoplatněno podle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

  Uvedeny jsou vybrané části zákona (POLOŽKA 20):

  Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

     500,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech

     1000,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

     2000,-

  Poplatek lze uhradit bezhotovostně. Číslo účtu a variabilní symbol bude uveden ve výzvě k zaplacení správního poplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vodoprávního řízení o povolení k užívání vodního díla jsou stanoveni v § 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením, které je povinně prováděno v rámci kolaudačního řízení, žadatel předkládá doklady uvedené v §31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pokud je nepředložil již s žádostí o povolení k užívání stavby vodního díla.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno