1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku Statutárního města Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku Statutárního města Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o vyřizování žádostí o souhlas s umístěním  inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s tím související majetkoprávní vypořádání tj. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanoviska provozovatelů inž. sítí vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanovisko ÚHA  (Útvar hlavního architekta)
  • informaci o parcele
  • telefonní kontakt popř. e – mailovou adresu
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování

   

  u podnikatelských subjektů popř.  podnikajících fyzických osob navíc:

  • kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
  • kopie živnostenského listu
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podáním písemné žádosti
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava
  Ing. Eva Hasalová
  referent majetkoprávní agendy průmyslových zón
  +420599442207 346 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Věra Rajnochová
  vedoucí oddělení věcných břemen a průmyslových zón
  +420599443109 345 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jana Trnková
  referent věcných břemen
  +420599443261 387 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • zkrácenou technickou zprávu vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanoviska provozovatelů inž. sítí vztahující se k předmětu věcného břemene
  • stanovisko ÚHA a SŘ  (Útvar hlavního architekta a stavebního řádu)
  • informaci o parcele
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
  • lze podat i neformalizovanou písemnou žádost.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene, a to:

  • geometrické zaměření (pokud nebylo dohodnuto jinak)
  • úplatu za zřízení věcného břemene
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady města popř. zastupitelstva města
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou po žadateli požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  • podání žádosti o zřízení věcného břemene je možné řešit elektronickou poštou
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  • opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Rady města, u které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti, pokud rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva města je rovněž možné požádat o opětovné posouzení žádosti
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. oddělení věcných břemen, odboru majetkového magistrátu města Ostrava
 • Kontaktní osoba
  Ing. Věra Rajnochová
  vedoucí oddělení věcných břemen a průmyslových zón
  +420599443109 345 / MMO Nová radnice (budova NR)
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  24.05.2011

 • Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 • Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace