Prodej pozemků v průmyslových zónách

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej pozemků v průmyslových zónách

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o prodej pozemků ve vymezených průmyslových zónách

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti o koupi pozemku, která bude obsahovat:

  • požadovanou výměru pozemku
  • účel
  • vizualizace stavby vč. úvodní zprávy
  • počet vytvořených pracovních míst
  • udržitelnost projektu  
  • informaci o parcele
  • telefonní kontakt popř. e – mailovou adresu
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podáním písemné žádosti
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • informaci o parcele
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
  • požadovanou výměru pozemku v průmyslové zóně
  • vizualizaci stavby vč. úvodní zprávy
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o koupi pozemku lze podat i neformalizovanou písemnou žádost
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady města popř. zastupitelstva města
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  • podání žádosti o prodej pozemku je možné řešit elektronickou poštou
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Rady města, u které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti, pokud rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva města je rovněž možné požádat o opětovné posouzení žádosti

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace