ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ V OSTRAVĚ

Cyklofakta
  • foto2_zaklad_info_220_220.jpgK 1. 12. 2016 je v provozu 244 km cyklistických tras, pruhů a stezek.
  • V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce cyklistické trasy A na sídlišti Bělský Les, výstavba cyklistické stezky v úseku U Lesa – kpt. Vajdy, úsek v Bělském lese mezi ul. Čujkovovou a U Lesa, krátké úseky cyklotras u hrabovského jezu a u ul. Fr. Šrámka, jednosměrné pruhy na ul. Hlavní v Hošťálkovicích a pruhy na ul. Prodloužené  a zprovozněna byla i cyklostezka podél Ostravice od lávky Unie po Novou radnici, na kterou v červnu 2014 navázal úsek přes lávku na Kamenec a dále po pravém břehu Ostravice a Odry až na koblovský most. K piktogramovému koridoru pro cyklisty na mostě mezi Dubinou a Bělským Lesem přibyl v květnu 2014 nový koridor v ul. Vaňkově ve Staré Bělé a v říjnu 2014 cyklistický pruh na ul. Sovově ve Vítkovicích, který umožňuje průjezd cyklistům v protisměru jednosměrné komunikace. Na podzim 2014 byly dány do provozu cyklistické pruhy na ul. Bří Sedláčků, Hlučínská, Těšínská a Michálkovická v celkové délce 3 km.  V prosinci 2014  byl rekonstruován též úsek cyklotrasy A v Hrabůvce u gymnázia Fr. Hajdy, kde bude byla stezka rozdělena na část pro chodce a cyklisty. V roce 2014 byly vyměněny též mostovky lávek přes Ostravici v Hrabové a přes Odru v Antošovicích z dřevěných na nové, které odolávají lépe povětrnostním podmínkám. Na konci roku 2014 byly zprovozněny nové dva semafory pro cyklisty v Sadu B. Němcové v Přívoze a na křižovatce u vozovny v Porubě. V prosinci 2014  byla dána do provozu cyklostezka na trase F na sídlišti Muglinov a cyklistická trasa O podél ul. Hlučínské v Přívoze. Na přelomu roku 2014 a 2015 se zprovoznila v Zábřehu stezka podchodem pod ul. Plzeňskou mezi ul. Pavlovovou a Rodinnou na trase S.
  • Z první etapy zastupitelstvem schválené koncepce rozvoje cyklistické dopravy je zkompletován cyklistický tah kolem řeky Ostravice od Hrabové po Koblovský most - (financováno z Integrovaného plánu rozvoje města) a od konce roku 2015 je stavebně hotový včetně úseku ve Staré Bělé /dokončení v roce 2016/ tah Greenway podél Odry (společně s Regionem Poodří byly přiznány dotace z ROP). Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení změny cyklistické trasy M, která by v úseku od ul. Bílovecké po Novou Ves měla vést přes svinovské mosty a podél ul. U Boříka až k vodárně a nikoliv jako dosud závlekem přes Dubí, dále propojení cyklistické trasy S mezi ul. U Výtopny přes ul. Výškovickou do ul. Pavlovovy. Do konce roku 2015 bylo vybudováno  cyklistické propojení trasy T v Třebovicích od ul. Martinovské přes ul. Francouzskou a Nad Porubkou k ÚMOb Svinov, v plánu je i prodloužení trasy P od zastávky Kolonie Jeremenko k ul. Provaznické s navázáním u polikliniky v Hrabůvce.  Dokumentace pro osazení krytých přístřešků na kola v lokalitě u nádraží Svinov a na sídlišti Fidejdy v Mariánských Horách umožní zřízení tohoto druhu cyklistické infrastruktury. Ještě koncem roku 2015 se cyklisté dočkali slavnostního otevření úseku trasy O v Radvanicích od centra obvodu po ul. Hranečník, další etapa až po Slezskoostravský hrad se dokončila na jaře 2016. Připravuje se v rámci úprav mostů na Výškovické ulici stezka mezi Shopping parkem a vodárnou v Zábřehu. Další cyklotrasa byla v listopadu 2015  předána do užívání v Mariánských Horách od Kauflandu po ul. Chemickou, projektuje se i trasa v centru města od sladovny pivovaru podél ul. Českobratrské k ul. Poděbradově a dále přes centrum města až k nábřeží Ostravice. Dobudovalo se prodloužení cyklostezky podél ul. 28. října směrem k frýdlantským mostům a připravuje se propojení v Hrabové od ul. Mostní po levém břehu Ostravice včetně propojení lávkou do Vratimova.  Další studie a dokumentace jsou průběžně připravovány v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické dopravy. (propojení cyklistických tras mezi průmyslovou zónou v Hrabové. Dubinou a Novou Bělou, druhé cyklistické propojení Polanky se Svinovem, napojení přestupního uzlu na Hulvákách s centrem – část stezky se povedlo zapracovat do stavby přestupního uzlu, projekční práce probíhají na propojení Zábřehu s Hulváky a trasy A ve Staré Bělé kolem jízdárny do centra obvodu). K piktogramovým koridorům na ul. 1. Máje a Mostní přibylo v roce 2015 ještě prodloužení cyklistického pruhu v Petřkovicích a na ul. Sadové v centru. Dalších 7 lokalit se stojany vybavily do konce roku 2015 Ostravské komunikace na základě finanční dotace odboru dopravy magistrátu.

    V roce 2016 byly zřízeny piktogramové koridory na ul. Martinovské, podél loděnice u soutoku Odry a Ostravice. Byl osazen první automatický sčítač pohybu pěších a cyklistů. Zřídily se stezky pro chodce s povoleným provozem cyklistů na území Slezské Ostravy, Dubiny a Hrabové a MOb Ostrava-jih doplnil další cykloboxy u školy A. Kučery v Hrabůvce. V rámci křižovatek u Slovanu (zatím nefunkční) a u třebovických čistíren byly doplněny semafory pro cyklisty. Dobudoval se další úsek cyklistické stezky na sídlišti Fifejdy a cyklistické pruhy a koridor na ul. Hornopolní. Byl zprovozněn protisměrný pruh pro cyklisty v dalším úseku ul. Sadové. MOb Slezská Ostrava vyznačil stezku pro chodce a cyklisty z Gagarinova náměstí po sídliště Kamenec. MOb Poruba obnovil mapy na svém území. MOb Ostrava-jih zrekonstruoval úsek trasy A,E na pravém břehu Ostravice.

  • 1 km nové stezky mimo souvislou zástavbu stojí asi 1 mil. Kč, v zástavbě i dvakrát až čtyřikrát více, u pouhého značení tras je samozřejmě cena nižší.
  • V roce 2014 proběhlo sčítání organizované firmou AF-Cityplan v rámci zpracování programu mobility města. Mezi nejzajímavější údaje patří velké počty cyklistů evidované na cyklistické trase A v podjezdu pod ul. Místeckou v Hrabové (1439 cyklistů/16 hodin), na lávce přes Odru ve Svinově (616 cyklistů za stejné časové období), na lávce přes ulici Rudnou (888) v Zábřehu, na mostě ul. Českobratrské přes železniční trať (570), na trase E podél Ostravice v Hrabové (999) a na mostě Čs. Armády ve Vítkovicích – 576. Hodně cyklistů jezdí též po ul. Novoveské podél Benátek (526), po ul. Výškovické u Shopping parku (461), po trase A v Bělském lese (606) a po trase G v Hošťálkovicích (489) a na lávce přes polaneckou spojku u ul. U Výtopny (426).

  • V roce 2015 proběhlo pravidelné čtyřhodinové sčítání cyklistů, které se opakuje každých 5 let a umožní tak srovnání s minulými hodnotami a zjišťuje i využití nově zřízených tras. Dne 13.9.2015 padl dosavadní rekord, protože na trase 59 od Vratimova na ul. Mostní projelo profilem za 4 hodiny 1191 cyklistů. Velmi zatížený je též nově otevřený úsek trasy E mezi slezskoostravským hradem a Hrabovou (845 cyklistů), úsek cyklotras 5 a G v Třebovicích u lávky přes Opavu (897 – 969 cyklistů), cyklotrasa S podél Odry v Nové Vsi (656 cyklistů), cyklistická trasa A u restaurace Dakota (577 cyklistů). Obdobnou hodnotu jsme naměřili na ulici bratří Sedláčků ve Svinově (trasa N), 672 cyklistů bylo zjištěno na úseku mezi Muglinovem a Koblovem.
  • Město Ostrava se připojilo k tzv. Uherskohradišťské chartě měst, které se zavázaly realizovat opatření pro zlepšení podmínek cyklistů ve městě. Primátor města dne 7. února 2012 stvrdil tento závazek městských politiků svým podpisem. Koncem roku 2011 byla zřízena funkce městského cyklokoordinátora. Zastupitelstvo města Ostravy 25.9.2013 schválilo vstup statutárního města Ostravy do Asociace měst pro cyklisty.