CYKLISTICKÉ TRASY V OBCÍCH VE SPRÁVNÍM OBVODU OSTRAVY

Trasy v obcích ve správním obvodu Ostravy. Město Vratimov a obec Stará Ves nad Ondřejnicí dosud nedaly souhlas s uveřejněním informací na tomto serveru.

ČAVISOV

Okrajem katastru obce prochází cyklistická trasa 6199 z Vřesiny do Dolní Lhoty (viz popis u obce Dolní Lhota). Přímo centrem zástavby Čavisova pak vede cyklotrasa 6140 od Kyjovic do lázní na Hýlově. Stejnou trasou je veden též okruh Radegast Slezsko. Trasa vchází do obce po ul. Záhumenní od lesního rozcestí turistických značek Horník, vede podél zemědělského družstva, po ul. Sportovní a Chrudimská do centra obce. Zde je v blízkosti obecního úřadu umístěna mapa. Trasa dále vede po silnici III/46610 směrem na Zbyslavice (ul. Osvobození) až ke křižovatce s lesní cestou, odkud sleduje modrou turistickou značku na rozcestí u Mezihoří. V místě odbočky lesní cesty do údolí Polančice je zřízena krytá odpočívka.

DOLNÍ LHOTA

Dolní Lhotou prochází cyklotrasa 6199 ve směru od Vřesiny na Horní Lhotu. Trasa přichází po lesní cestě souběžné se žlutou turistickou značkou od rozcestí Okluk, vede dále po ul. Sportovní a vyúsťuje na silnici III/46610 od Čavisova. V oblasti křižovatky s ul. Kyjovickou v blízkosti zastávky cyklotramvaje je umístěna informační tabule. Trasa dále stoupá do centra obce po ul. Čs. tankistů, odbočuje západním směrem na ul. Lesní k Horní Lhotě. Okruh Radegast Slezsko přichází do obce po silnici III/46610 od Velké Polomi a od centra obce vede po ul. Lesní v souběhu s cyklotrasu 6199.

HORNÍ LHOTA

Do Horní Lhoty přichází cyklotrasy 6199 a Radegast Slezsko po cestě od Dolní Lhoty, která se napojuje na ul. Družstevní. Po ul. U Dvora směřuje trasa ke křižovatce s ul. Hlavní, kde je zřízena mapa cyklotras. Dále se trasy dělí - Radegast Slezsko vede na jih a po silnici III/4651 sjíždí do údolí Porubky, odkud pokračuje na Kyjovice, trasa 6199 vede na sever. Sleduje ul. Hlavní kolem hřbitova ke křižovatce se silnicí II/465, kde trasa pokračuje lesem k rehabilitačnímu centru v Hrabyni.

KLIMKOVICE

Městem Klimkovice prochází ve směru východ – západ značená cykloturistická trasa 6011 od Polanky nad Odrou po ulici Hraniční, 28. října, Tyršově, Nádražní, po hrázi rybníka pod zámkem a dále po ul. Havlíčkově, Olbramické pokračuje směrem na Olbramice. Cykloturistická trasa 6140 vede v západovýchodním směru, vstupuje na území města od Čavisova od rozcestí Mezihoří a vede kolem technologického zázemí lázní na Hýlově a dále v souběhu se žlutou turistickou značkou směrem k hostinci U Buroně v lokalitě Mexiko a napojuje se na ul. Vřesinskou na cyklotrasu 6199.

Cykloturistická trasa č. 6199 vede od Vřesiny přes Mexiko po ul. Vřesinské ke kruhovému objezdu na křižovatce s ul. Lidickou a Olbramickou. Po Olbramické ulici pak trasa pokračuje až ke křižovatce s ul. Havlíčkovou, kde je napojena na cyklotrasu č. 6011.Popsaná část cyklotrasy č. 6199, která pokračuje od výše uvedené křižovatky Olbramické a Havlíčkovy ulice směrem na Olbramice po trase č. 6011, je pojmenovaná „Radegast Slezsko".

Na území města je dále vyznačeno několik stezek pro chodce a cyklisty:

  • Od sanatorií na Hýlově podél okraje lesa směrem východním s napojením na ul. U Lesa
  • Od ulice Husova na Hýlově směrem jižním k podjezdu pod dálnicí v blízkosti jižního portálu tunelu s napojením do ulice Pod Vinohrady
  • Podél ul. Čs. Armády od cyklotrasy 6011 směrem severním ke křižovatce s ulicí Lidickou
  • Nově je vybudována stezka též od konce ulice Komenského po Fonovice.

 

OLBRAMICE

V obci se kříží dvě cyklotrasy - 6011 z Lubojat do Klimkovic (směr západ - východ) a 6191 ze Zbyslavic do Bravantic (směr sever - jih). Trasa 6011 je vedena po silnicích III. třídy č. 46414 a 4654. Trasa 6191 vede od Zbyslavic (viz popis u této obce) a u kostela odbočuje ze silnice III/4654 na ulici Dlouhou, kterou vede mimo hlavní silnici až k napojení na jižním okraji zástavby. Po silnicích III/46414 a III/46416 míří trasa do Bravantic. Informační bod je situován na ul. Hlavní v blízkosti školy.

ŠENOV

Městem prochází jak cyklotrasy regionu Slezská brána, tak i ostravská cyklotrasa J. Cyklotrasa 6063 je vyznačena ve směru sever - jih a vede z Petřvaldu po silnici II/473 (ul. Petřvaldská). Z této silnice je trasa odkloněna na ul. V Družstvu a Březovou. Na konci ulice Březové je nebezpečné místo - křížení se silnicí II/479. Trasa dále pokračuje po ul. Lipové k centru města, kde je nutno opět dbát zvýšené pozornosti, neboť dále je trasa vedena v delším úseku po silnici II/473 s velkou intenzitou provozu (ul. Hlavní, Frýdecká). Před vjezdem do místní části Lapačka trasa uhýbá směrem západním na ul. Volenská, odkud je možno odbočit na železniční zastávku. Trasa se opět lomí k jihu a po ul. Šajarské vchází do Václavovic. Cyklotrasa 6064 vede směrem od západu na východ. Od Horní Datyně vede trasa po ul. Ve Strži ke křižovatce s ul. Václavovickou, následuje pokračování po ul. Volenské k návaznému bodu na cyklotrasu 6063. V křižovatce ulic Frýdecká a Škrbeňská se trasa 6064 odpojuje a pokračuje směrem na východ do místní části Škrbeň, kde trasa přechází do Dolní Datyně (místní část Havířova), kde se napojuje na cyklotrasu 56. Ostravská městská cyklotrasa J vchází na území města Šenov ve dvou směrech - z Bartovice od statku (ul. Ke Statku a Vráclavská) a od areálu Ještěrka po ul. Na Hrázkách. Obě větve se spojují v blízkosti rybníka a odtud pokračuje spojovací větev, která vede podél hřbitova k trase 6063 do křižovatky ulic Vráclavská, Lipová, Hlavní. Mapa cyklistických tras je umístěna na Radničním náměstí v centru, druhá mapa je momentálně v rekonstrukci.

VÁCLAVOVICE

Václavovicemi prochází cyklotrasa 6063 spojující Šenov se Sedlištěm. Trasa navazuje na vedení v Šenově (viz Šenov) a proti proudu Frýdeckého potoka (ul. Šajarská, Potoční) se dostává do centra obce (u obecního úřadu je k dispozici mapa cyklotras v regionu Slezská brána). Trasa pokračuje po ulicích Stodolní, V Kolonii a Kaštanová k lesu (pozor na závoru přes cestu). V lese se trasa lomí a posléze navazuje na lesní cestu spojující Václavovice s rozcestím Mlzáky.

VELKÁ POLOM

Přes Velkou Polom je vedena cyklotrasa 6200 ve směru od Háje ve Slezsku po cestě údolím Čertova mlýna. Od rozcestí je trasa vedena v souběhu s turistickou naučnou značkou až k silnici III/46610. Po této silnici míří trasa do obce (ul. Osvobození). V blízkosti kostela se trasa odchyluje od silnice a vede po místní komunikaci Pod Mostem na autobusové stanoviště, kde je umístěna informační tabule s mapou. Zde se od trasy odpojuje okruh Radegast Slezsko, který sleduje silnice III/46612 a III/46610 (ul. 9. května) směrem do Dolní Lhoty. Cyklotrasa 6200 vede také po ul. 9. května, ale v opačném směru a napojuje se na krátký úsek po silnici I/11 (velmi nebezpečný úsek, nutno věnovat zvýšenou pozornost nebo vést kolo po chodníku). Trasa poté odbočuje na sever po ul. Plesenské (sil. III/46613), po které vede do městského obvodu Plesná, který je součástí Ostravy. Od prostoru autobusového stanoviště pak vede cyklistická stezka jižně ve směru na Krásné Pole (poměrně náročná trasa se značným převýšením a štěrkovým povrchem), která umožňuje se vyhnout silnici I/11 ve směru na Ostravu. Na hranici Krásného Pole v místě odpočívky navazuje na cyklotrasu W. Nově byl zrealizován na podzim roku 2014 cyklistický pruh v ul. Na Rohuli mezi ul. 9. Května a Opavskou.

VŘESINA

Vřesinou je vedena společná trasa okruhu Radegast Slezsko a cyklotrasy 6199. Trasy přichází od Dolní Lhoty a po zalesněné části katastru obce jsou vedeny společně se zelenou turistickou značkou. Těsně před vstupem do zástavby odbočují cyklotrasy na východ a vedou po ul. Topolové a Zahrádkářské až do centra obce. Zde se trasa uklání směrem jižním a po ulicích Hlavní a Klimkovická (sil. III/4693) vystoupá až na vrchol osady Mexiko, kde na ni na křižovatce navazuje cyklotrasa 6140 od Rakovce. Na tuto cyklotrasu je možné se dostat z obce též po nově vybudované cyklostezce v prodloužení ul. Lázeňské. Infomapa je v centru obce.

ZBYSLAVICE

V Zbyslavicích se potkávají v centru obce u zastávky autobusů cyklotrasy 6191 a 6192. Zde je umístěna i informační tabule. Cyklotrasa 6191 spojuje údolí Seziny mezi Těškovicemi a Kyjovicemi na západě s Olbramicemi na východ od obce. Trasa vede údolím k rozcestí Bítovský mlýn společně s modrou turistickou značkou, zde se odpojuje a vede do kopce po lesní cestě až k silnici III/4654. Po této silnici prochází trasa centrem obce až k odbočce polní cesty za ostrou zatáčkou na východním okraji zástavby. Zde trasa pokračuje po této účelové komunikaci kolem bývalého větrného mlýna k chatovišti a kostelu na severozápadním okraji obce Olbramice. Cyklotrasa 6192 sjíždí z centra Zbyslavic ke Klapuchovu mlýnu, a na rozcestí Močály se odpojuje od modré značky a stoupá do kopce do Bítova.