Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vodní hospodářství

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:54 - Radomír Panna

Vodní toky

Území města Ostravy náleží k povodí Odry. Odvodňuje ho hlavní vodní tok Odra, vlévající se v Polsku do Baltského moře. Největšími přítoky Odry v Ostravě jsou Opava, Ostravice a Porubka. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Jejich délka není přesně zmapována, ale v současnosti je evidováno bezmála 286 kilometrů vodních toků, průmyslových náhonů a odvodňovacích zařízení, z nichž je 64 kilometrů ve správě státního podniku Povodí Odry (Odra, Ostravice, Opava, Lučina, Porubka a Orlovská Stružka).

Vodní nádrže

Vodní nádrže na území Ostravy jsou umělé – jedná se zejména o rybníky, které jsou využívány například pro chov ryb a jsou obhospodařovány Českým rybářským svazem. Jdou zde taktéž zatopené štěrkovny a pískovny. Celkově je na území města bezmála 530 hektarů ploch vodních nádrží. Šedesát vodních nádrží má rozlohu větší než jeden hektar – největší je Heřmanický rybník s rozlohou 116 hektarů. (1)

Jakost vod

Kvalita vody je u nás i ve světě pravidelně sledována přibližně od poloviny šedesátých let 20. století. Ke sledování slouží síť kontrolních profilů – míst, kde se pravidelně odebírají vzorky vody. Ty se nejprve analyzují v laboratoři a zjištěné hodnoty se podle platné normy vyhodnocují. Normy pro posuzování kvality vody jsou různé pro odlišné způsoby využití vody. Nejpřísnější kritéria platí ve všech zemích pro pitnou vodu, jiná pak pro vodu na koupání nebo na závlahy.

Užívání vod a jeho vliv na stav vod

Vlastníkem většiny vodovodní a kanalizační infrastruktury pro veřejnou potřebu na území města je město Ostrava, dále pak například ČEZ Energetické služby, s. r. o., nebo RPG Byty, s. r. o., a řada dalších malých vlastníků.

Kanalizace

Ostrava je odkanalizována kanalizací pro veřejnou potřebu a v okrajových a částečně i vnitřních částech města pak bezodtokovými systémy s žumpami nebo domovními čistírnami odpadních vod, které ústí do vodních toků nebo do vod podzemních.

Významná vodní díla na území města Ostravy

Stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s nimi, ochraně před jejich škodlivými účinky, k úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným vodním zákonem.

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi je stěžejní vodohospodářský problém nejen na území města, ale spadá do širšího kontextu vodohospodářské politiky státu. Možnosti, jak řešit ochranu území podél vodních toků proti povodním, lze rozdělit na opatření preventivní (dělají se průběžně) a operativní (dělají se v době povodní).

Důležité odkazy

Česká inspekce životního prostředí / Český hydrometeorologický ústav / Digitální povodňový plán ORP Ostrava / Krajská hygienická stanice MSK / Krajský úřad Moravskoslezského kraje / Ministerstvo zemědělství / Ministerstvo životního prostředí / Ostravské vodárny a kanalizace / Povodí Odry / Severomoravské vodárny a kanalizace / Vodohospodářský informační portál MŽP

Dokumenty a materiály

Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz / Prezentace voda (ENVIRTA CZ s.r.o.) / Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace