Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ochrana přírody a krajiny

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 09:54 - Radomír Panna

Mapový portál statutárního města Ostravy

Agenda Životní prostředí Mapového portálu statutárního města Ostravy byla vytvořena v souvislosti s realizací projektu "Centrum ICT služeb města Ostravy". Projekt umožnil díky vybudování úložiště pro provoz regionálního GIS elektronizaci agendy Životní prostředí, včetně nové veřejné mapové služby a elektronického podání pro veřejnost.

Zvláště chráněná území

Za zvláště chráněná se vyhlašují přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo ojedinělá území. V Ostravě je 12 zvláště chráněných území, která spadají do různých kategorií ochrany.

Významné krajinné prvky

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. V Ostravě jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. významné krajinné prvky ze zákona) a části krajiny, které registroval orgán ochrany přírody (registrované významné krajinné prvky).

Památné stromy

Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné.

Natura 2000

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, kterou podle jednotných principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejohroženější, vzácné nebo svým výskytem omezené jen na určitou oblast. V České republice tvoří soustavu Natura 2000 ptačí oblasti a evropsky významné lokality.