Požádejte o prominutí nájemného/pachtovného

PROMINUTÍ NÁJEMNÉHO/PACHTOVNÉHO

graf_zadavatel

Kdo je oprávněný žadatel?

Podnikatelé, kteří k 13. 3. 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, a na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 provoz v provozovně přerušili.

Podnikatelé, kteří nájemné/pachtovné neuplatnili jako náklad v žádosti o peněžitou pomoc či v jiném titulu pomoci podnikatelům v souvislosti s krizovými opatřeními.

Na jaké období lze žádat?

Období, pro které lze žádat o prominutí nájemného = max. období uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády.

Upozornění! 

Ověřte, že je vaše provozovna ve vlastnictví města a není svěřena do správy městského obvodu! 

   - SMO může posoudit pouze žádosti u provozoven, které jsou v jejím vlastnictví!
   - Žádosti, které se týkají provozoven, jež spravují jednotlivé městské obvody, jim budou postoupeny
      k vyřízení.
   - SMO vyzvalo všechny městské obvody k promíjení nájmu po vzoru SMO.
   - Rozhodnutí o prominutí je v jejich gesci a jejich podmínky a požadavky se tak mohou různit.

 Období, pro které lze žádat o prominutí nájemného = max. období uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády.

   - Konec tohoto období není, vzhledem ke stále platným vládním omezením, pevně
      stanoven. Žádosti podávejte tehdy, až budete finálně znát období uzavření Vaši provozovny.
      Bez přesného časového vymezení nelze nájem prominout.
   - Netrapte se nyní aktuální splatnosti nájmu – částečně toto překlenovací období řeší odložení
      splatnosti nájmu za měsíc březen a duben o 3 měsíce – je platné pro všechny podnikatele, kteří mají
      svou provozovnu umístěnou v objektu SMO. 

 Podrobné informace a formulář žádosti zde

odkaz_zadost

 

1x vyplněnou podepsanou žádost lze podat prostřednictvím (pouze jedna z možností):
-      datové schránky,  (ID: 5zubv7w)
-      podepsaný formulář naskenovaný emailem na adresu: posta@ostrava.cz
-      vytištěného, podepsaného formuláře zaslaného na adresu: Podatelna, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

 

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI NÁJMU ZA MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN O 3 MĚSÍCE

Dále je živnostníkům, kteří ke dni 13. 3. 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené do správy městským obvodům, prodloužena splatnost nájmu za březen a duben o 3 měsíce. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání.