odbor útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních   údajů

Doba uchování osobních údajů

Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti památkové   péče, uzavřené smlouvy

 

žadatel o dotaci

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

orgány města

10 let

Přehled žadatelů o dotaci v oblasti památkové péče

 

žadatel o dotaci

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

orgány města

10 let

Kontrola dle zákona č.255/2012 Sb.,

o kontrole

Kontrolovaná, přizvaná, povinná osoba

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

Kontrolovaná osoba, příp. další orgány dle výsledku kontrol

10 let

Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Stěžovatel, příp. další osoby  proti   nimž stížnost směřuje

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti

5 let

Přestupkové řízení dle zákona č.250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za   přestupky a řízení o nich

 

Účastník přestupkového řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Účastník přestupkového řízení

5 let

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím

 

Žadatel o informaci

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Žadatel o informaci, příp. další orgány dle charakteru informace

5 let

Územní plánování dle zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování   a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Navrhovatel ÚPD a ÚPP, podatel námitek a připomínek,

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Samosprávné a státní orgány

10 let

Územní rozhodování  dle zákona   č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Účastník řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Účastník řízení,

orgány státní správy

5 let

Přezkum rozhodnutí prvoinstančních stavebních úřadů,

obnova řízení dle zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a   stavebním řádu (stavební zákon)

 

Účastník řízení, osoba podávající podnět

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Účastník řízení, stavební úřady

5 let

Vyvlastnění dle zákona č.184/2006 Sb., Zákon o odnětí nebo omezení   vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 

Účastník řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování,

výše náhrady

Účastník řízení,

Katastrální úřad

 

5 let

Územně plánovací informace dle zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním   plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Žadatel

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Žadatel

5 let

Stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č.183/2006 Sb.,   Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Žadatel

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Žadatel, orgány státní správy

 

5 let

Výkon památkové péče dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové   péči

 

Žadatel, účastník řízení,

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Žadatel, účastník řízení,

 

10 let

Správní řízení, ve kterých je město účastníkem řízení

 

Další účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

orgány města, orgány státní správy, další účastníci řízení

 

10 let

Majetkové převody

 

 

 

Žadatel, vlastník nemovitosti

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

orgány města

 

5 let