Historické kalendárium

pro týden od 16. května do 22. května

17. květen 1899

Dne 17. 5. 1899 proběhla technicko-policejní zkouška na nově vybudovaném úseku parní tramvajové dráhy z Moravské Ostravy do Čertovy Lhotky (dnešních Mariánských Hor) a Hulvák. Následujícího dne byl na trati zahájen pravidelný provoz. Novostavba se stala odbočkou místní dráhy Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice a vedla po levé straně tehdejší Říšské silnice (dnes 28. října) až do koncové výhybny v Hulvákách. Stavební délka nového úseku činila 2,785 km. V souvislosti se stavbou byl vybudován nadjezd Říšské silnice nad Montánní a Ostravsko-frýdlantskou dráhou a nad vlečkou jámy Šalomoun, čímž došlo k odstranění nebezpečného úrovňového křížení železnice s lokální dráhou a silnicí. V roce 1901 byla trať elektrifikována.

18. květen 1936

Dne 18. 5. 1936 zemřel v nemocnici v Zábřehu nad Odrou MUDr. Vladimír Hradečný. Jeho rodištěm byl Frenštát pod Radhoštěm, medicínu studoval v Praze. Od roku 1897 působil jako praktický lékař ve Vítkovicích, kde se zasloužil o obnovení skomírajícího českého národního života. Patřil k zakladatelům Politického spolku pokrokového v Moravské Ostravě a stal se jeho prvním předsedou. Za „pokrokáře“ kandidoval v komunálních volbách, byl starostou v Zábřehu, kam přesídlil v roce 1903. Významně přispěl k modernizaci obce, v komunální politice byl zastáncem pragmatické spolupráce s průmyslovým gigantem Vítkovického horního a hutního těžířstva a umírněnosti v česko-německých národnostních sporech. Především jeho zásluhou byla v letech 1911–1912 vybudována v Zábřehu epidemická nemocnice. V ní působil i po odchodu na odpočinek v roce 1926, kdy se vrátil do rodného Frenštátu.

21. květen 1878

Dne 21. 5. 1878 byl položen základní kámen k budově nižší zemské reálky v Moravské Ostravě. Stavbu, kterou financovalo ze svých prostředků město, projektoval a realizoval významný ostravský stavební podnikatel a komunální politik Franz Georg Böhm. Ten také prováděl rozšíření školy v roce 1882, kdy se z ní stala vyšší zemská reálka. Koncem roku 1912 došlo k její přeměně na německou státní reálku, která zde sídlila do roku 1945. Po válce byla budova přidělena Vysoké škole báňské. Původně se v ní nacházely ústav úpravnictví a koksárenství a ústav železářství, později fakulta strojní. Od roku 1973 využívala část místností Pedagogická fakulta a další část sloužila po dobu deseti let Střední průmyslové škole chemické. V roce 1991 se budova stala součástí nově založené Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Popisky k ilustracím:
Nadjezd místní dráhy z Moravské Ostravy do Mariánských Hor, předchůdce dnešních Frýdlantských mostů, po elektrifikaci tratě v roce 1901.
Budova zemské reálky v Moravské Ostravě na konci 19. století.

Připravil Archiv města Ostravy