Historické kalendárium

pro týden od 11. listopadu do 17. listopadu

13. listopad 1920

pomnikDne 13. 11. 1920 se v Moravské Ostravě konal pohřeb dělnického vůdce, sociálně demokratického politika a senátora Petra Cingra. Na radnici ve Slezské Ostravě byl vystaven smuteční katafalk, u něhož drželi čestnou stráž dělničtí cvičenci a horníci s rozžatými kahany. Během dne se k němu přicházely poklonit tisíce lidí z celého ostravsko-karvinského revíru. Po druhé hodině odpolední zahrál orchestr Národního divadla moravsko-slezského smuteční pochod z Fibichovy Nevěsty messinské a pěvci zazpívali Piskáčkův Smuteční sbor. Následně se vydal průvod ze Slezské Ostravy k městskému hřbitovu v Moravské Ostravě. Čelo tvořili krojovaní členové Dělnické tělocvičné jednoty a praporečníci dělnických, družstevních a odborových spolků. Továrny a závody přerušily provoz, obchody a živnosti měly zavřeno. Pohřbu se zúčastnilo na 100 tisíc lidí. Přijeli představitelé státu a armády, zástupci rakouské, polské i židovské sociální demokracie, delegace městských samospráv Brna, Olomouce a Opavy, kladenští havíři aj. Po smutečních projevech zazpíval dělnický pěvecký sbor z Vítkovic, rozezněly se sirény dolů a hutí. Cingrův pohřeb nakrátko uklidnil i politické a národnostní spory.

15. listopad 1984

Dne 15. 11. 1984 byl před budovou Archivu města Ostravy na Špálově ulici v Přívoze slavnostně odhalen pomník padlým bojovníkům proti fašismu. Byl sem přenesen z původního umístění na přívozském novém hřbitově, který se v té době rušil. Pomník vznikl již v roce 1948 jako upomínka na občany Přívozu, umučené v době druhé světové války. Jeho autorem byl akademický sochař Julius Pelikán, jenž měl osobní zkušenost s nacistickými tábory a věznicemi a plastiky námětově se vážící k odboji se staly jeho velkým tématem. Aktu přemístění pomníku a jeho opětovného odhalení se mj. zúčastnil člen Československého svazu protifašistických bojovníků Odon Závodský, bývalý politický vězeň z dob nacistické okupace a bratr Osvalda Závodského, rovněž protifašistického bojovníka a politického vězně, odsouzeného k trestu smrti ve zmanipulovaném procesu počátkem 50. let 20. století.

17. listopad 1870

Dne 17. 11. 1870 byl na schůzi obecního výboru v Moravské Ostravě podán návrh na sestavení oficiální žádosti o zřízení zemského nižšího reálného gymnázia ve městě. Moravská Ostrava do té doby neměla střední školu, na níž by mohly studovat děti z rodin místní vzdělanostní buržoazie a podnikatelstva. Zemský sněm se k ostravské žádosti vyslovil v následujícím roce kladně, ovšem s tím, že škola bude jazykově česká. To bylo pro tehdejší městskou radu, ovládanou Němci, nepřijatelné, a tak byla podána nová žádost přímo u Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni, které ji však pro nedostatek peněz a učitelů ve svém rozhodnutí ze 17. 11. 1874 zamítlo. Představitelé města pochopili, že příčinou neúspěchu v úsilí o zřízení německé střední školy je mj. nízká úroveň znalosti němčiny u absolventů utrakvistické hlavní školy. Proto obecní výbor přikročil ke germanizaci základního školství a zavedl na hlavní škole výhradně německý vyučovací jazyk, což vyvolalo protesty rodičů českých dětí. Nižší zemská reálka byla nakonec v Moravské Ostravě otevřena v roce 1877.

Připravil Archiv města Ostravy