4 - 2013

Sociální inkluze Newsletter!!! 4 - 2013

Průběh realizace programu „Sociální inkluze Ostrava" za rok 2013

Statutární město Ostrava počátkem roku 2012 zahájilo realizaci dlouhodobého, komplexního programu „Sociální inkluze Ostrava". Cílem programu je pomoci obyvatelům ohrožených sociálním vyloučením začlenit se zpět do společnosti. Jde o podpoření jejich vlastní snahy vymanit se z kruhu sociálního vyloučení a v důsledku tak přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech obyvatel města Ostravy. Podstatou je navázání intenzivní spolupráce mezi rodinou, nestátní neziskovou organizací, dalšími zainteresovanými subjekty a statutárním městem Ostrava. Pokud rodina projeví objektivní zájem svoji problematickou situaci řešit, zaváže se podpisem „Sociální smlouvy." Ve smlouvě jsou stanoveny podmínky a pravidla, která rodina musí dodržovat, aby jí byla pomoc v rámci programu poskytnuta.

Informace o průběhu realizace programu „Sociální inkluze Ostrava" v roce 2013

V únoru byly podepsány Sociální smlouvy s prvními čtyřmi rodinami a byly jim slavnostně předány klíče od bytů (1. etapa). V polovině roku byly vybrány další rodiny a jednotlivci do programu (2. etapa) a zároveň došlo ke změně mechanismu programu. Původně byly poskytovány pilíře v následujícím pořadí, tj.: 1. bydlení, 2. vzdělávání, 3. zaměstnávání. Po prvních zkušenostech z programu a odmítání nabízeného zaměstnávání je nyní nastaven mechanismus v tomto pořadí, tj.: 1. vzdělávání, 2. zaměstnávání, 3. bydlení. 

V říjnu proběhl prozatím poslední výběr rodin do programu (3. etapa). V současné době je do programu zařazeno 9 rodin a 2 jednotlivci, což činí 35 osob. Celkově prošlo programem 52 osob.Během fungování programu 1 rodina dala výpověď z důvodu stěhování a 3 rodiny byly vyloučeny z programu z důvodu odmítání nabízeného zaměstnání a tím porušení závazků vyplívajících ze Sociální smlouvy.

Od června do listopadu probíhala jednání s městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Radvanice a Bartovice a Mariánské Hory a Hulváky a dále se společností RPG ve věci poskytnutí bytů pro rodiny zařazené do programu ve 2. a 3. etapě. Vzhledem k  mechanismu programu jsou byty poskytovány postupně. V říjnu byla podána přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, kde statutární město Ostrava zdůrazňuje mimo jiné spolupráci v rámci programu „Sociální inkluze Ostrava." Od června probíhá příprava na financování programu ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020.09/2013 probíhá jednání s dalšími potencionálními zaměstnavateli k rozšíření portfolia pro rodiny a jednotlivce zařazené do programu.

Další postup:

  • do konce roku 2013 proběhne 4. etapa výběru rodin; bude naplněn počet 50 osob v programu
  • v roce 2014 proběhne výběr dalších 50 osob do programu
  • od roku 2014 rozšíření programu „Sociální inkluze Ostrava" z původních 4 obvodů na území celého statutárního města Ostravy
  • další příprava na financování programu ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020 Rozšíření portfolia zaměstnavatelů

V Ostravě se uskutečnila akce na podporu sociálně ohrožených rodin

Dny proti chudobě

Již poosmé se v říjnu uskutečnil na Masarykově náměstí v Ostravě v rámci Dnů proti chudobě happening s názvem Rodina ohrožená chudobou. Akci pořádá Armáda spásy společně s Charitou Ostrava, podporuje ji město Ostrava, kraj a další instituce.

Rodiny s nezletilými dětmi, především osamělí rodiče a rodiny se dvěma a více dětmi, jsou jednou ze skupin ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Chudoba dětí je považována za ještě závažnější problém než chudoba dospělých.  Ačkoli jsou sociální dávky významným nástrojem snižování chudoby, je nutné, aby sociální práce hledala další způsoby řešení, které budou reagovat na komplexní a jedinečné životní situace rodin, vysvětlují odborníci.

V happeningu na náměstí se představily organizace, které pomáhají potřebným lidem, a také kampaň Česko proti chudobě. Už o dva dny dříve se v aule Ostravské univerzity uskutečnil seminář na téma Rodina ohrožená chudobou, na které vystoupili renomovaní odborníci Jiří Siostrzonek a Jan Keller, následovala beseda o výzkumu fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V Centru sociálních služeb Armády spásy se rovněž uskutečnilo setkání u společného ohně. V měsíci říjnu rovněž potravinová banka Ostrava vyhlásila sbírku potravin. Trvanlivé potraviny (nic čerstvého, ani domácí výrobky) lidé odevzdávali v prostorách Potravinové banky v Ostravě-Hrabůvce.


Nové fotbalové hřiště v ostravském Zárubku

Děti z ostravského Zárubku mají nové fotbalové hřiště. Ještě před pár měsíci se obyvatele z oken dívali na přerostlou trávu plnou skla a kamení.Hřiště zatím nemá travnatý nebo umělý povrch, pro většinu obyvatel to znamená, že si děti mají kde hrát.

Na vybudování hřiště přispěli sponzoři, samotná práce však zůstala na obyvatelích, kteří vzali do ruk rýče, lopaty a kosy a vytvořili dětem prostor, kde si mohou bezpečně hrát. Jen o kousek dál se před rokem stala tragédie, která zasáhla všechny tamní obyvatele. V septiku se tenkrát tragicky utopila tříletá holčička. V bývalé hornické kolonii na Zárubku dnes žijí převážně sociálně slabí lidé. K dalšímu rozvoji lokality by navíc v budoucnu mohl pomoci dopravní terminál, který vyrůstá na nedalekém Hranečníku.


Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE

O sociální službě občanská poradna

Posláním sociální práce je pomoc klientům, aby si byli schopni pomoci sami. Poradci občanských poraden postupují s klientem vždy dle základních principů: bezplatnost, nestrannost, nezávislost a diskrétnost. Poradce postupuje tak, že klientovi, pokud je to možné, je nabídnuto několik možností řešení a také vždy zazní důsledky každého rozhodnutí klienta. Zvolené rozhodnutí je pak vždy na klientovi. Z toho také vyplývá, že spolupráce s naší občanskou poradnou je tak zcela dobrovolná. Odborné sociální poradenství poskytujeme od roku 2001 a troufáme si tvrdit, že za tu dobu máme mnoho spokojených klientů, kteří s naší pomoci byli schopni vyřešit svůj problém.

Cílem služby je poradenství, pomoc a podpora při řešení složitých a problematických situací v životě člověka. Mnohdy stačí pouhá rada či návod možností řešení během jednoho setkání a problém klienta je vyřešen. Častější je však více setkání s klientem, kdy je potřeba, aby klient přistupoval aktivně k řešení svého problému, a pracovníci poradny jsou mu při tom nápomocni. V posledních letech stále přibývá lidí, kteří jsou zadluženi až předluženi, mají stále častější problémy se splácením svých závazků.

Naše poradna nabízí vysoký standard při řešení této oblasti a to od preventivního působení formou přednášek pro veřejnost, přes sepisování žádostí o splátkové kalendáře a pomoc v komunikaci s věřiteli, sepisování odvolání, odporů a jiných opravných prostředků, radí lidem v oblasti exekucí a nakonec, je-li to možné a efektivní, sepisuje s klienty zdarma a kvalitně návrhy na povolení oddlužení. Statisticky shrnuto jsou dluhy a předlužení obyvatel v posledních letech řešeny v nadpoloviční většině všech řešených záležitostí klientů naší poradny. Díky zapojení v projektu „Finanční gramotností proti dluhové pasti" jsme schopni poskytovat kvalitnější poradenství v dluhové problematice včetně pomoci při podávání návrhu na povolení oddlužení. Poradenství je poskytováno nezávisle na partnerských bankách. Do projektu jsou aktivně zapojeny jak poradny v Ostravě, tak i detašované pracoviště v Šumperku a zapojeni budeme i v následujících letech.

Neopomenutelným přínosem činnosti poradny je i zlepšení psychického stavu klienta. Vyřešení problému je velmi důležité pro osobní a pracovní život klienta a jeho celkovou motivaci k řešení často velmi nelehké životní situace.  Služeb občanské poradny využívají převážně osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, ale také je hojně navštěvována obyvateli celé Ostravy a okolí, tedy lidmi z Moravskoslezského kraje. Služba je poskytována i v Olomouckém kraji, konkrétně ve městě Šumperk a okolí.

Stabilně pracujeme na docílení pozitivních změn v životě klienta a dosažení samostatnosti klientů naší služby při řešení běžných záležitostí osobního života jako je bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina a mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení atd. Usilujeme o to, aby klienti služby občanské poradny uměli hospodařit s financemi a neúměrně se nezadlužovali, aby znali svá práva a povinnosti. Své služby poskytujeme také prostřednictvím internetu, odpovídáme na e-mailové dotazy, přispíváme do internetové poradny a provozujeme vlastní interaktivní facebookový profil poradny. Již třetím rokem také poskytujeme poradenství obětem trestných činů v sídle poradny, tj. v Ostravě Přívozu a v této oblasti hodláme i v budoucnu pokračovat.

Kontakty: 596 113 890 a 602 248 693 Ostrava – Přívoz, 591 124 979 Ostrava – Poruba, prostřednictvím e-mailu: poradna@jekhetane.cz, www.jekhetane.cz, www.obcanskeporadny.cz


V Ostravě se zvýší počet asistentů prevence kriminality

V Ostravě se zvýší počet asistentů prevence kriminality. Asistenti by měli být přijati především z řad romské menšiny, kteří by měli pomoci zmírnit vzrůstající napětí mezi Romy a majoritou. V budoucnu by tito asistenti při splnění všech podmínek mohli být zařazeni k městské policii.

Ministr vnitra v demisi Martin Pecina už koncem srpna avizoval, že chce zvýšit počet asistentů prevence kriminality a předcházet tak problémům v sociálně vyloučených lokalitách. Město chce ministerstvo požádat, aby peníze na tyto asistenty uvolnilo co nejdříve. Na zvýšení počtu asistentů se vedení města dohodlo se zástupci Romů i městskou policií na společném jednání, které Romové iniciovali po srpnovém protiromském pochodu, který v krajském městě vyústil v potyčky s policií.

„Stejně jako zástupci romské komunity si od toho slibujeme, že dojde ke snížení kriminality a k nějakému většímu pořádku v lokalitách tak, aby ty problémy neeskalovaly. Výsledkem všech těch problémů je, že se bojí jak Romové, tak se bojí většinová populace," uvedl primátor Petr Kajnar.

V rozpočtu pro příští rok chce usilovat i o navýšení finančních prostředků pro městskou policii, aby k ní do budoucna mohli být zařazeni i strážníci z řad Romů. Romové zase přislíbili, že se pokusí vytipovat vhodné kandidáty s odpovídajícím vzděláním a čistým trestním rejstříkem, kteří by do projektu mohli být zařazeni.

Výhodou je, že Romové znají mentalitu vlastní komunity, znají romštinu a mohli by mít větší autoritu než strážníci z majoritní společnosti. Asistenty prevence kriminality bude vybírat komise tvořená zástupci ministerstva vnitra, policie, magistrátu a ředitele Městské policie Ostrava. Podmínkou je bezúhonnost a komise bude přihlížet i ke zkušenostem. Asistenti budou spadat pod mentora, kterým je vedoucí skupiny prevence kriminality městské policie. Budou doprovázet okrskáře městské policie a podílet se i na již fungujících programech prevence.


Primátor statutárního města Ostravy Petr Kajnar říká:

„V Sociální inkluzi je prostor i pro vzdělané lidi."

Program Sociální inkluze je v plném proudu. Jejím cílem je aktivně zapojit do života lidi, kteří skončili na sociálních dávkách a zůstali tak doma. Lidé bez práce nemusí jen zametat ulice, ale nezaměstnaná učitelka může například pomáhat s výukou Romů ve školách. Účastníci projektu se také mohou navzájem vzdělávat, protože každý z nich umí něco jiného. Je to sice organizačně náročné, ale bez toho to nejde," tvrdí Petr Kajnar. Podle slov ostravského primátora si lidé díky projektu hlavně udrží pracovní návyky a neztratí svou důstojnost.

V jaké fázi se teď Sociální inkluze nachází?

Máme za sebou třetí vlnu přijímání lidí do programu. Do konce roku proběhne ještě čtvrtá fáze. Rodiny aktivně spolupracují, hledají si zaměstnání i bez podpory statutárního města Ostravy. Došlo ale ke změně mechanismu programu. Byt teď dostane jen rodina, která splní dvě základní podmínky. Rodiče musí chodit do práce a děti splňovat řádnou školní docházku. V příštím roce navíc plánujeme rozšíření počtu obvodů, které se do projektu zapojí.

Kolik je k dnešnímu dni v programu osob?

V současné chvíli je v programu pětatřicet osob, na konci roku chceme mít v Sociální inkluzi padesát osob, které budou vybrány ve čtvrté vlně. Někdo může říct, že je to málo, ale je to začátek a tento projekt je plánován na dlouho. Programem prošlo celkem 52 osob, s tím, že jsme některé museli vyřadit. Pracovali totiž na černo, což odporuje podmínkám programu. S tímto problémem se ale budeme potýkat do té doby, dokud se nezmění nastavení vyplácení sociálních podpor.

Jak si vedou účastníci programu?

Jak už jsem řekl, někteří museli z projektu odejít, protože neplnili podmínky programu. Většina účastníků se však snaží a podmínky plní. Mají tak za sebou rekvalifikace, 6 dospělých chodí do práce a děti zase splňují pravidelnou školní docházku. Více než polovina lidí zapojených do Sociální inkluze už má bydlení. Byty pro ostatní zajišťujeme. Do programu Sociální inkluze se už zapojily městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice, Mariánské Hory a Hulváky a také Vítkovice.

Zaznamenal program nějakou další změnu kromě úpravy podmínek, které musí účastníci splňovat?

Koncepce Sociální inkluze se neustále vyvíjí a přizpůsobuje se nově získaným zkušenostem. Poslední změnou tak skutečně byla právě úprava mechanismu programu, kdy na prvním místě není zisk bytu. Nejdříve se musí klienti rekvalifikovat, zařadit do pracovního procesu a jejich děti se musí vzdělávat, pak je jim teprve následně přiděleno bydlení.

S jakou největší komplikací program bojuje? Je to práce na černo, jak jste zmínil?

Ano, jedním z největších problémů sociální inkluze je vyřazení účastníků kvůli tomu, že pracují na černo. Z jejich strany je to velmi racionální pochopitelné, protože společnost jim umožňuje pobírat sociální dávky a zároveň pracovat si přivydělávat. Dohromady mají takový příjem, kterého by normálně nedosáhli. Buď jsme tedy mohli přikročit k restriktivním zásahům a přepadávat všechny stavby a podniky, abychom zjistili, kdo pracuje na černo, anebo jsme mohli tyto lidi zaměstnat něčím, co společnost obecně potřebuje. My jsme se rozhodli pro druhou variantu.

Není jiné řešení, než dosáhnout toho, aby dlouhodobě nezaměstnaní nezůstávali doma, ale povinně, pokud chtějí pobírat dávky, se museli dále vzdělávat a vykonávat práci potřebnou pro všechny.

Najít nezaměstnaným práci?

Na Ostravsku je sice nedostatek práce, jde však o to, využít potenciál nezaměstnaných v oblastech, kde by ho normálně nevyužili. Lidé bez práce nemusí jen zametat ulice, ale nezaměstnaná učitelka může například pomáhat s výukou Romů ve školách. Účastníci projektu se také mohou navzájem vzdělávat, protože každý z nich umí něco jiného. Je to sice organizačně náročné, ale bez toho to nejde. To je to nejdůležitější, co jsme se na Sociální inkluzi naučili. To ovšem bez změny zákonů na republikové úrovni nebude možné.

S kým nově v rámci programu jste navázali spolupráci nebo ji plánujete navázat?

Oslovili jsme agenturu pro sociální začleňování, od které bychom měli získat v lednu reakci, jestli s námi na Sociální inkluzi budou spolupracovat. V nejbližších dnech bychom mohli podepsat memorandum s úřadem práce a rozšířit tak dosavadní spolupráci. Úřad práce připravuje projekt pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit, mezi které naši klienti patří.

Budete žádat o přidělení dotace z evropských fondů?

Usilujeme o zisk evropských peněz pro tento projekt. Byli jsme v Bruselu a koncept se jim velice líbil. Přijal nás i evropský komisař, který přislíbil, že nás podpoří. Pokud se však bude projekt řešit na mezinárodní úrovni, musí nás podpořit naše vláda.

Jak se navýšila částka, kterou doposud město do programu investovalo?

Stále jsme na částce okolo tří milionů korun. Do konce roku ještě počítáme s investováním jednoho milionu korun. Náklady zahrnují i počáteční studie mapující sociální situaci a lokality, a dále některé prezentační materiály, pomocí kterých vysvětlíme neziskovým organizacím, jakým způsobem se do financování projektu mohou zapojit.

Jaký je Váš osobní názor na Sociální inkluzi a co si od ní slibujete?

Je povinností většinové části společnosti začlenit ty, kteří se nechovají společensky, a to by měl právě program vyřešit. Není to otázka peněz, ale spíše organizační. Když se nám podaří vrátit do společnosti desítky stovky lidí, bude to úspěch. Pokud ale nebudou změněny podmínky, za kterých se vyplácejí sociální dávky, nebude to mít takový efekt, kterého by program mohl jinak dosáhnout.

PETR KAJNAR, primátor města Ostravy

Zdroj: Moravskoslezský deník, Tereze Pintérová


 

THeatrludem

THeatrludem se se svými umělecko-vzdělávacími programy aktivně zapojil do programu Sociální inkluze Ostrava. Na konci roku 2012 a v průběhu roku 2013 lektoři a členové občanského sdružení THeatrludem připravili několik typů zážitkových vzdělávacích dílen s různým zaměřením a různými tématy. Dílny vedou vždy dva lektoři v tandemu a jsou postavy na využívání dramatických principů a technik. Forma vzdělávání prostřednictvím dramatické výchovy se ukazuje jako velmi efektivní, pro žáky radostná a hravá. Osobní zkušenost a zážitek při dramatické hře a v tzv. fiktivní dramatické situaci vede k hlubšímu uchování získaných vědomostí.

Pro děti mateřských škol, v přípravných třídácha v nižších ročnícíchzákladních a praktických škol a v ústavechv Ostravě jsme připravili dvě dílny. Arteterapeutické lekce Terapie loutkou, ve kterých jsou hlavní motivací pro tvorbu a aktivitu dětí dvě loutkové postavy pan Barvička a slečna Mašlička. V průběhu těchto dílen děti tvořivě pracují s papírem, látkou, igelitem a je rozvíjena jejich fantazie, myšlení, motorika, koordinace, spolupráce a lektoři v nich podporují individualitu dítěte a jeho seberealizaci.

Dále dílnu strukturovaného dramatu s názvem Domov, která nabízí prostor pro prozkoumávání tématu domova na základě tvořivého hraní rolí a diskuse. Žáci si při společné tvorbě a přímým prožitkem ze hry po této dílně dokážou uvědomit, co domov vytváří a mohou porovnat své názory s ostatními spolužáky. Dílnu jsme realizovali také v dětských domovech.

Pro žáky druhého stupně základních škol (5. -7. tříd) jsme připravili dílnu Cesta k animovanému filmu. Cílem této dílny je seznámit žáky s filmovou animací. Účastníci dílny si hravou formou osvojí filmařské postupy a získají znalosti potřebné pro realizaci krátkého animovaného filmu. Dílna je interaktivní a žáci se v ní na chvíli stanou scénáristy, režiséry, animátory a výtvarníky. Také se seznámí s významnými osobnostmi českého animovaného filmu (Hermína Týrlová, Jiří Trnka, Jan Švankmajer, Zdeněk Seydl, Jiří Barta, Petr Sís...).

Také dílna s názvem Ludvíček, aneb příběh z ghetta, je pro žáky druhého stupně. Dílna seznamuje žáky na základě konkrétního příběhu dvanáctiletého židovského chlapce Ludvíčka, inspirovaného povídkou Arnošta Lustiga, a autentických obrázků namalovaných židovskými dětmi v koncentračním táboře se závažnými tématy, jakými jsou holocaust a rasová nesnášenlivost. V bezpečném prostředí školní třídy jsou vytvářeny dramatické situace, do kterých žáci vstupují a mají možnost v nich jednat a představit si tak bolestnou situaci lidí v koncentračních táborech. Na konci dílny se s žáky diskutuje téma jinakosti a rasové nesnášenlivosti.

Pro žáky vyšších ročníků základních škol (7. -8. tříd)je určena dílnaPoutník, aneb života dílo Jana Amose Komenského. Také v této dílnělektoři pracují s metodami dramatické výchovy a nabízí prostor pro tvořivé a nezávislé myšlení. Studenti si osvojují znalosti o životě a díle Jana Amose Komenského přímým prožitkem ze hry a učí se aktivně pracovat s předávanými informacemi. Lektoři postupují od obecných historických kontextů až k samotné osobnosti Komenského, na kterou si studenti budou moci vytvořit svůj osobní názor.

Pro žáky vyšších ročníků ZŠ (8.-9. třídy) je určen také program Divadla fórum s názvemKdyž lež má dlouhé nohy a spravedlnost je slepá. Hlavním tématem divadelního představení i následné dílny je „šikana vs. tolerance". Dílna pracuje s metodami a technikami Divadla Fórum, ve kterém se diváci stávají zároveň i aktéry a hybateli děje.

Divadlo fórum je metoda divadelní práce, která vyzývá publikum k zamyšlení nad životními otázkami a vyžaduje při tom aktivní přístup. Tematicky aktuální a naléhavý příběh – jasný a srozumitelný anti-model, který je divákům předkládán, je založen na chybných rozhodnutích protagonisty. Nejde o didaktické divadlo, které by ukazovalo řešení situace, příběh je doveden do okamžiku krize, ze které diváci při znovu přehrání mají možnost najít východisko. Skrze své návrhy mohou ovlivňovat jednání postav v příběhu, do jednotlivých rolí mohou i aktivně vstupovat – zkoušet řešit konflikt skrze autentické jednání na jevišti. Cílem Divadla Fórum není dospět k jednomu řešení, ale diskutovat a hledat možné alternativy. V tomto programu hraje šest herců.

Všechny naše dílny v rámci projektu Sociální Inkluze Ostrava jsme začali pravidelně realizovat v mnoha školách, školních zařízeních, v dětských domovech a ústavech. Jmenovitě např. na ZŠ Karasova Mariánské Hory, ZŠ a MŠ Ukrajinská Ostrava - Zábřeh, ZŠ Těšínská 98 Slezská Ostrava, ZŠ Chrjukinova Ostrav - Zábřeh, ZŠ U Haldy Ostrava - Hrabůvka, v Dětském domově v Ostravě, ve Čtyřlístku -centru pro osoby s postižením Ostrava - Muglinov, CDS Start, PraposOstrav- Zábřeh a Kroky, Prapos Ostrava- Moravská Ostrava a na dalších základních školách a v mateřských školách v Ostravě a okolí.

Lektoři dílen jsou zkušení pedagogové a aktivní tvůrci a teoretici v oboru dramatická výchova a také mladí absolventi uměleckých a pedagogických škol, kteří prošli školením. Zabývají se vedením zážitkových vzdělávacích dílem jak po stránce praktické, tak také po stránce teoretické. Někteří z lektorů publikují v odborných časopisech, jakými jsou například Tvořivá dramatika, Loutkář, Amatérská scéna.

Na závěr bychom rádi uvedli, že realizace tohoto typu dílen právě ve speciálních školách, školách v odloučených lokalitách, pro děti romské, pro děti ze sociálně slabých rodin, pro děti s postižením vidíme velký smysl. Toto naše přesvědčení nás nabíjí a pohání dál v naší umělecko-vzdělávací práci. Každé setkání se žáky výše zmiňovaných škol je pro nás výzvou, zážitkem, obohacením v mnoha směrech.

Více informací k dílnám na www.theatrludem.cz

Nebo na emailu theatrludem@seznam.cz


 

Vesnička soužití oslavila 11 let od svého vzniku

Před jedenácti lety zde nový domov našlo asi 150 lidí z Hrušova, kterým v devadesátém sedmém roce vzala voda střechu nad hlavou. Ve vesničce žije celkem 30 rodin. Deset romských, deset neromských a deset smíšených. I když projektu mnoho lidí nevěřilo, sousedé spolu vycházejí dobře, bez ohledu na barvu pleti.

Na programu oslavy jedenáctého výročí je vystoupení dětí a mládeže, modlitba, požehnání a koncert populární romské kapely F6. Letošní oslavy budou podle organizátorů poněkud veřejnější, protože jsou zde pozvání Romové i ostatní Ostravané ve větším počtu, než tomu bylo v předešlých ročnících.

Diváci se dále mohou těšit na skupinku bojovníků brazilského bojového umění Capoiera, taneční kroužek a mladé hudebníky. Cílem této akce je podle něj ukázat, že i Romové se umí velmi slušně bavit a že křesťanské poselství jim není cizí.

Oslavy také slouží k zamyšlení nad uplynulými léty a vzájemnému setkávání příznivců Vesničky soužití. Ta představuje funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva v Ostravě. Vznikla pro oběti povodní v Hrušově v roce 1997 jako náhradní bydlení. Tvoří ji třicet domků a komunitní centrum. Obyvateli jsou romské, smíšené a majoritní rodiny, vždy po deseti.