Zasedání č. 202106 - 28. zasedání zastupitelstva města Dne 08.12.2021 18:28:24
bod č. 50. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1790/ZM1822/28          .....             29

1) rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 29/1, ost. plocha, jiná plocha, o 
výměře 2 006 m2, oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 29/7, 
ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 
4633-82/2021 (viz příloha č. 1/3)

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, za podmínek 
uvedených v regulačním výkresu (příloha č. 3 
předloženého materiálu) a v základních 
podmínkách prodeje části pozemku parc. č 29/1 v 
k.ú. Slezská Ostrava (příloha č. 4 předloženého 
materiálu)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit a zároveň si vyhrazuje rozhodnutí o prodeji 
výše uvedené části nemovité věci
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Mgr. Zuzana Bajgarová : Pro Ing. Lucie Baránková Vilamová : Pro
Bc. Martin Bednář : Pro prof.Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Eliška Konieczná : Pro
Markéta Langrová : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Dagmar Macháčková, MPA : Pro
Ing. Karel Malík : Pro Margareta Michopulu : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
MUDr. Bc. Ondřej Němeček : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Ing. Otakar Šimík : Pro
Ing. Hana Tichánková : Pro Jiří Vávra : Pro Bc. Richard Vereš : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro Josef Videcký : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Lumír Bahr : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
ODS (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Zdeněk Nytra : Pro
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. : Pro Ing. Miroslav Svozil : Pro Bc. Radana Zapletalová : Pro
Piráti (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová : Pro Ing. Petr Kopečný : Pro Veronika Murzynová : Pro
Ing. Rostislav Řeha : Pro Ing. David Witosz : Pro
Jednotní (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Hana Dydowiczová : Nepřítomen Čestmír Koller : Pro Mgr. Václav Kubín : Pro
Ing. Tomáš Raždík : Pro
bez politické příslušnosti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. et Ing. Jiří Srba, MBA : Nepřítomen Ing. Jana Vajdíková : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Hořínek : Pro Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek : Nepřítomen