Výsledky hlasování na zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 19.09.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 37. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 9. 2018 52 17
(Pozn: návrh na hlasování na stažení materiálu č. 16)
2 0a. - Schválení programu 37. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 9. 2018 52 50
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
3 0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 37. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.09.2018 52 51
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 36. zasedání zastupitelstva města 52 51
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 52 52
6 3. - Zpráva o přípravách oslav 100. Výročí vzniku samostatného československého státu 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 4. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev. č. 3204/2017/KP 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 5. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 36. zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2018 53 49
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
9 6. - Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 2018 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 7. - Návrh změny zakladatelské listiny společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 53 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 8. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 10. - Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Hasičská zbrojnice Pustkovec" 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 11. - Odsouhlasení spolufinancování projektu "Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice" z rozpočtu statutárního města Ostravy 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 12. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2018 53 37
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Šebesty)
16 13. - Změna k "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" včetně podmínek pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu" 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 14. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice" v rámci Operačního programu Životní prostředí 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 15. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 16. - Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 17. - Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 18. - Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti projektu: "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice" se schválenou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 19. - Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 ­ 2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě-Porubě 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 20. - Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov" 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 21. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 22. - Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady pohledávky za třetí osobou 53 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 102. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu 53 47
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 103. - Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 104. - Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
29 105. - Informace o obdrženém návrhu na úpravu smluvního vztahu 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
30 23. - Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace MIKASA z.s. 53 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 24. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018 53 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
32 25. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 53 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
33 26. - Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
34 27. - 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 53 19
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
35 27. - 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 53 44
36 28. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
37 29. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu "Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
38 30. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace na předfinancování 1. etapy projektů "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
39 106. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06279333 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
40 107. - Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 Akční plán na rok 2019 53 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
41 03. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 53 45
(Pozn: hlasování o prodloužení diskuze občanů)
42 116. - Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v "Rozvojové zóně Hrušov" 53 35
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 108. - Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková organizace 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
44 109. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
45 31. - Žádost o změnu názvu projektu podpořeného účelovou neinvestiční dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
46 32. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
47 110. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací spolkům L&L music, z.s., Moravský dětský folklorní soubor ­ HOLÚBEK, z.s., a Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s. 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
48 33. - Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO 53 46
(Pozn: Předkládají: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
49 34. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. a společnosti Geometry Global, s.r.o. 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
50 35. - Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0731/2018/ŠaS 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
51 36. - Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu v roce 2020 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
52 37. - Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro akci Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
53 38. - Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
54 39. - Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 53 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
55 40. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2019/2020 53 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
56 41. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční kluziště!!! 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
57 111. - Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 53 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
58 112. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo 53 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
59 113. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 53 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
60 114. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA 53 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
61 115. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 53 48
(Pozn: Předkládají: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
62 42. - Návrh na neuzavření dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- Kč z titulu užívání bytu č. 61 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 43. - Návrh na projednání podnětu občana ve věci záměru a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 53 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 44. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 45. - Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. října městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, převzetí do majetku statutárního města Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 46. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 53 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 47. - Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou, most přes Polančici 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 48. - Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 49. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh na jejich svěření 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 50. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 51. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 52. - Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh na záměr města neprodat pozemky (k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava) 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 53. - Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
74 54. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 55. - Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory - ŘSD ČR 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 56. - Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, příslušným městským obvodům 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
77 57. - Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
78 58. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
79 59. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
80 60. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,návrh na jeho svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
81 61. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
82 62. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na její svěření městskému obvodu Pustkovec 53 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
83 63. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
84 64. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
85 65. - Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
86 66. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
87 67. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 53 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
88 68. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
89 69. - Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú. Moravská Ostrava, návrh směnit pozemky (ul. Úprkova) v k. ú. Přívoz 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
90 70. - Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolíně) 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
91 71. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 219/23 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
92 72. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
93 73. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Přívoz 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
94 74. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, v k. ú. Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
95 75. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
96 76. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
97 77. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
98 78. - Návrh na záměr města neprodat části nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
99 79. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
100 80. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
101 81. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
102 82. - Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 53 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
103 83. - Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 53 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
104 84. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - MIXIDES, a.s. 53 34
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
105 117. - Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení k pozemku p.č.st. 1717, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 53 43
106 118. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
107 119. - Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú. Moravská Ostrava 53 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
108 120. - Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné smlouvě k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih 53 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
109 121. - Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava - Pustkovec) 52 37
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
110 122. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 52 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
111 123. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita Hornopolní a uzavřít kupní smlouvu 52 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
112 124. - Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží Ostrava ­ Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
113 125. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 52 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
114 126. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
115 127. - Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
116 128. - Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí, se zřízením služebnosti 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
117 129. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na část nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
118 130. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
119 131. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
120 132. - Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu usnesení 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
121 133. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
122 134. - Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby "Ostrava Airport Multimodal Park" 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
123 135. - Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška a projednání "Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák" 52 4
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Palyzy)
124 135. - Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška a projednání "Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák" 52 39
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
125 136. - Návrh neodejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
126 138. - Návrh na projednání "Petice za občanské soužití" ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 373 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 52 39
127 85. - Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
128 86. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa" 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
129 87. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
130 139. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji 52 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Bratislav Riger, náměstek primátora)
131 88. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě evidenční č. 2463/2018/OSR 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
132 89. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
133 90. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
134 91. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva) 52 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
135 92. - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace - úprava projektu "Koruna ze vstupu" a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se změnou názvu organizace 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
136 93. - Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
137 94. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
138 95. - Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 a Pravidel rozpočtového provizoria 52 36
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
139 96. - Úprava rozpočtu 52 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
140 97. - Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend obchodních společností za rok 2017 52 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
141 98. - Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR sjednané s Českou spořitelnou, a.s. 52 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
142 99. - Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 52 45
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
143 137. - Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s. o úmyslu uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034, pro účely získání dotací z prostředků EU 52 44
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
144 100. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2018 52 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
145 101. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2018 52 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, předseda Finančního výboru)