Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:06:36
bod č. 94. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2514/ZM1418/37          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické osobě:

INškolka s.r.o., IČO: 25381831, se sídlem Hornopolní 3318/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve výši 120.000 Kč

EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO: 29386187, se sídlem Erbenova 782/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava ve výši 434.400 Kč

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - Šunychl, Šunychelská 463 ve výši 46.200 Kč

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu


2514/ZM1418/37          .....             33

2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s právnickými osobami uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


2514/ZM1418/37          .....             33

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů

§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 602 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 555 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 47 tis. Kč


2514/ZM1418/37          .....             33

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro