Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:05:16
bod č. 91. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2511/ZM1418/37          .....             33

1) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


2511/ZM1418/37          .....             33

2) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

- o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


2511/ZM1418/37          .....             33

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižuje účelová rezerva

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                             o    1 006 tis. Kč

        § 3745, pol. 5901, ÚZ 7120               o      98 tis. Kč

z v y š u j í  se neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 5493                             o     431 tis. Kč

z v y š u j í  se investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 6371                             o      75 tis. Kč

z v y š u j í  se neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

ORJ 300, § 3745, pol. 5223                            o      130 tis. Kč    

z v y š u j í  se investiční transfery církvím a náboženským společnostem

ORJ 300, § 3745, pol. 6323                            o      370 tis. Kč    

z v y š u j í  se neinvestiční transfery spolkům

ORJ 300, § 3745, pol. 5222, ÚZ 7120                    o      98 tis. Kč


2511/ZM1418/37          .....             33

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 27.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro