Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:04:27
bod č. 89. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2509/ZM1418/37          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 296 190 Kč za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a 1 959 075 Kč za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" a o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle příloh č. 2 a 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČ: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava


2509/ZM1418/37          .....             33

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují ostatní neinvestiční výdaje:

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč

- zvyšují investiční transfery:

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč


2509/ZM1418/37          .....             33

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 01.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro