Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:00:27
bod č. 85. - Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2504/ZM1418/37          .....             34

1) projednalo
předloženou důvodovou zprávu, Návrh na vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy s postupem pořízení a přezkoumáním souladu (příloha č. 1) a přílohu č. 2 tohoto předloženého materiálu obsahující návrh Změny č. 2a Územního plánu Ostravy


2504/ZM1418/37          .....             34

2) ověřilo
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda předložený návrh Změny č. 2a Územního plánu Ostravy není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (v platném znění) nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje


2504/ZM1418/37          .....             34

3) vydává
formou opatření obecné povahy dle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, Změnu č. 2a Územního plánu Ostravy, která je přílohou č. 2 tohoto předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 9
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro