Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 14:06:38
bod č. 131. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2497/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3457/10,
- pozemek parc. č. 3457/41,
- pozemek parc.č. 276/1,
- pozemek parc.č. 276/2,
- pozemek parc.č. 276/8,
- pozemek parc.č. 276/9,

včetně všech jejich součástí a příslušenství,

a to za splnění dále uvedených podmínek:

1. poskytovatel dotace, tj. Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezko vydá statutárnímu městu Ostrava předchozí písemný souhlas s převodem pozemku parc.č. 276/1;

2. předmětem prodeje budou výhradně veškeré výše uvedené pozemky současně, nikoliv jen některý pozemek či jeho část nebo některé pozemky či jejich části;

3. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje:

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem (budoucí účel využití),

- prezentaci celkového projektu zájemce včetně 4 pohledů ilustrujících tento projekt, zdůvodnění vhodnosti projektu pro danou lokalitu,

- způsob řešení parkování v rámci projektu,

- etapizaci stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat (dále jen "stavba" či "stavby"), s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení,

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí činit 37 mil.Kč,

- prohlášení zájemce, že bude disponovat dostatečnými finančními prostředky na realizaci celkového jeho projektu;

4. vybraný zájemce uzavře v období před uzavřením vlastní kupní smlouvy, na základě níž statutární město Ostrava převede na vybraného zájemce předmětné pozemky, se statutárním městem Ostrava smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž obsahem bude mimo jiné:

a. ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze srpna 2018 a architektonické řešení stavby bude řešeno formou architektonické soutěže, kde bude mít statutární město Ostrava svého zástupce v soutěžní porotě;

b. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí kupní smlouvy také předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, a to bezúplatně,

c. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem, a to bezplatně,

d. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí kupní smlouvy také dohodu o zákazu zatížení jako právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem bez předchozího písemného souhlasu statutárního města Ostravy, a to bezúplatně, zmíněný zákaz zatížení se však nebude týkat zatížení předmětných pozemků služebnostmi inženýrských sítí,

e. ujednání, že převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby,

f. ujednání, podle kterého bude tato smlouva o smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřena s rozvazovací podmínkou. Tato rozvazovací podmínka bude splněna v případě nerealizace stavby v termínech uvedených v této smlouvě o budoucí smlouvě kupní, přičemž splněním uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí některé ze smluvních stran z dané smlouvy o budoucí smlouvě kupní,

g. ujednání, že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací podmínka, která bude splněna v případě nerealizace stavby v termínech uvedených v této kupní smlouvě, přičemž splněním uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí některé ze smluvních stran z dané kupní smlouvy,

h. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků v rámci budoucí kupní smlouvy statutárnímu městu Ostrava zřídit právo umístit na příslušných pozemcích v rámci předmětu převodu cyklostezku, tuto opravovat, udržovat, modernizovat či rekonstruovat, a to na době časově neomezenou a bezúplatně;

tato ujednání uvedená pod písm. a. až h. tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována;

5. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku) včetně staveb a technických zařízení s těmito sítěmi provozně souvisejícími (dále jen „inženýrské sítě“), které se nacházejí na předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutárního města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za veškeré zřizované služebnosti dohromady;

6. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž obsahem bude právo přístupu a příjezdu přes předmět převodu za účelem zajištění údržby opěrné zdi Frýdlantských mostů, její opravy, modernizace, přístavby či nástavby nebo její rekonstrukce, ve prospěch vlastníka zmíněné opěrné zdi - statutárního města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za tuto služebnost;

7. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu města Ostrava doručena nejpozději dne 31. 12. 2018 na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno "Karolina" a adresa sídla odesílatele.

Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro