Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 14:04:32
bod č. 126. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2492/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 2993/1,
- parc.č. 2993/5,
- parc.č. 2995/2,
- parc.č. 3598,
- parc.č. 3600,
- parc.č. 3601,

- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 113 m2, která je dle geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/2, ost. plocha, ost. komunikace,

- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 88 m2, která je dle geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/3, ost. plocha, manipulační plocha

od vlastníka:

Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 1.663.265,40 Kč (včetně DPH)

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2492/ZM1418/37          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2492/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2492/ZM1418/37          .....             32

4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 403/16, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/54, ost. plocha, ost. komunikace,- část pozemku p.p.č. 601/5, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, která je dle geometrického plánu č. 2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 601/7, ost. plocha, ost. komunikace
od vlastníka:
- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou v celkové výši 6.900,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2492/ZM1418/37          .....             32

5) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2492/ZM1418/37          .....             32

6) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro