Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:30:04
bod č. 120. - Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné smlouvě k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2486/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
směnit
níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  

- pozemek p.p.č. 100/35

- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/50, ost. plocha, jiná plocha,pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:

- část pozemku p.p.č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/49
- část pozemku p.p.č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/51
- část pozemku p.p.č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1431/2 včetně příslušenství (kanalizační přípojky) 

za

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 

- část pozemku p.p.č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/52 
- část pozemku p.č.st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 4517 

za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínky, že ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města Ostravy "Izolační zeleň města Ostravy - 02" - do 06/2019

a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2486/ZM1418/37          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví.  


2486/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostravy nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví.
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro