Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:13:56
bod č. 82. - Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2480/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená městskému obvodu Michálkovice, a to část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 258 m2 - dle pracovní verze geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu


2480/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1185/5, od vlastníka XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 10.920,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí MUDr. Gabriele Vaníkové Jahůdce náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného listu vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 307 vedeného pro k.ú. Svinov, obec Ostrava, okres Ostrava-město vymazána veškerá zástavní práva smluvní zajišťující dluhy výše zmíněného vlastníka daného pozemku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s.


2480/ZM1418/37          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2480/ZM1418/37          .....             32

4) rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro