Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:07:06
bod č. 63. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2461/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:


- část pozemku p.p.č. 65/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 162 m2, která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl c),

- část pozemku p.p.č. 681/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m2, která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl a),


od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 70.800,00 Kč


a dále

- část pozemku p.p.č. 65/16, ost. plocha, zeleň, o výměře 3665 m2, která je dle geometrického plánu č. 2118-65/2018 označena jako díl b),


od vlastníka RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.466.000,00 Kč,


kdy tyto všechny části jsou sloučeny do pozemku p.p.č. 65/15, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava


a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního z listu vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.


Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.


2461/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo

koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 399/1, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, která je dle geometrického plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 399/3, ost. plocha, ost. komunikace,- část pozemku p.p.č. 403/5, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/51, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku p.p.č. 403/6, trvalý travní porost, o výměře 248 m2, která je dle geometrického plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/6, ost. plocha, ost. komunikace
od vlastníka XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 95.060 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2461/ZM1418/37          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2461/ZM1418/37          .....             32

4) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2461/ZM1418/37          .....             32

5) rozhodlo

nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za požadovanou kupní cenu 1.202.000,00 Kč

2461/ZM1418/37          .....             32

6) rozhodlo

koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou ve výši 437.700,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

2461/ZM1418/37          .....             32

7) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2461/ZM1418/37          .....             32

8) rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro