Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:03:34
bod č. 54. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2452/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
směnit
níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- část pozemku parc. č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označena jako pozemek parc. č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace  

za

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, a to:

- pozemek p.p.č. 8
- pozemek p.p.č. 9/14
- pozemek p.p.č. 695/5 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva zapsaného k tíži nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. 


2452/ZM1418/37          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek p.p.č. 8
- pozemek p.p.č. 9/14
- pozemek p.p.č. 695/5


2452/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek p.p.č. 8
- pozemek p.p.č. 9/14
- pozemek p.p.č. 695/5
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro