Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:47:50
bod č. 110. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací spolkům L&L music, z.s., Moravský dětský folklorní soubor ­ HOLÚBEK, z.s., a Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2425/ZM1418/37          .....             31

1) si vyhrazuje
právo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadateli uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu


2425/ZM1418/37          .....             31

2) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 


2425/ZM1418/37          .....             31

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101                              o    150 tis. Kč

neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000                              o     65 tis. Kč

na § 3399, pol. 5166, ÚZ 0000                              o     53 tis. Kč

kapitálové výdaje na ORJ 160

na § 3311, pol. 6901                                      o     42 tis. Kč

                          
- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101                              o     50 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                              o    260 tis. Kč


2425/ZM1418/37          .....             31

4) ukládá
rade města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 27.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro