Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:37:25
bod č. 25. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2412/ZM1418/37          .....             30

1) schvaluje
a) soubor 17-ti akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav a pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, přípěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 8998/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, a 4


b) financování akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav a pořízení vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava


2412/ZM1418/37          .....             30

2) schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí

- investičního příspěvku v celkové výši 59.400 tis. Kč

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 2.081 tis. Kč

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu


2412/ZM1418/37          .....             30

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

na §3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                         o 61.481 tis. Kč

- zvýší

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím              

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170               o 59.400 tis. Kč

účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170               o  2.081 tis. Kč


2412/ZM1418/37          .....             30

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, a to:

- zvýšení investičního příspěvku                   o 59.400 tis. Kč

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku        o  2.081 tis. Kč


2412/ZM1418/37          .....             30

5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro