Výsledky hlasování na zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.06.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 36. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.06.2018 45 44
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 36. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.06.2018 45 44
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města 46 46
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 46 46
5 28. - Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 46 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
6 29. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet 48 37
(Pozn: Předkládají: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
7 74. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 48 36
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
8 3. - Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 4. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 5. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 6. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory - ZŠO, Zelená" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 35. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 36. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne 22. 3. 2017 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 37. - Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 48 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
15 37. - Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 48 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
16 37. - Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 48 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálů č. 37 a 39)
17 37. - Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 48 35
18 38. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt: 1) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", 2) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší", 3) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a 4) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova" 48 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 75. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory v BD Úprkova 11" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 39. - Prohlášení projektu "Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě - Porubě" za záležitost zvláštního významu 48 34
(Pozn: Předkládají: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora a Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 48 44
(Pozn: hlasování o pokračování diskuse občanů)
22 0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 48 46
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
23 0e. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města 48 42
(Pozn: hlasování o pokračování diskuse občanů)
24 50. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v "Rozvojové zóně Hrušov" 48 44
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 7. - Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých příspěvků a poskytnutí investičních příspěvků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
26 24. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o., dle příl.č.1 a jejich financování z rozpočtu Statutárního města Ostrava - z fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
27 31. - Úprava rozpočtu - navýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci 48 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
28 40. - Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence pro rok 2018 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
29 41. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ a Střediskem pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., ev. č. 0362/2015/SVZV 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
30 42. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu "Dovybavení pojízdné kavárny Mental Café" s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s. 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 43. - Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a žádost o použití finančních prostředků z Fondu 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
32 76. - Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 48 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
33 8. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
34 9. - Obecně závazná vyhláška č. ../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy - úplné znění 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
35 10. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter Classic Ostrava 2019 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
36 11. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní rok 2018/2019 a na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
37 44. - Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu Perun, z.s. na opravu vodovodní přípojky 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
38 45. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
39 46. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
40 47. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
41 48. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace zapsanému spolku Ostravská hokejová škola, z.s. 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
42 49. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
43 77. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
44 12. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 48 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 13. - Návrh na odejmutí podílu k nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Parkoviště Most Českobratrská 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 14. - Návrh na svěření stojanů na kola městským obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 15. - Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 16. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 17. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 18. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby "Ostrava Airport Multimodal Park" 45 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 19. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 45 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 21. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 22. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 45 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 23. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 45 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 51. - Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí 45 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 52. - Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 45 37
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 53. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava - Pustkovec 45 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 54. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 55. - Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. etapa 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 56. - Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu Slezská Ostrava 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 57. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 58. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Železárenská) 45 34
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 59. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 60. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 61. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 62. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 63. - Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 64. - Návrh prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 65. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 45 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 66. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 45 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 67. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 45 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 68. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 45 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
74 69. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017 45 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 70. - Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 45 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 71. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby 45 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
77 25. - Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
78 26. - Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 45 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
79 27. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2945/2017/OSR 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
80 72. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
81 73. - Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na nákup elektromotorky 45 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
82 30. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2018 45 41
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
83 32. - Rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních her 45 43
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
84 33. - Stav pohledávek statutárního města Ostravy k 31.12.2017 45 41
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
85 34. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2018 45 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)