Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:19:47
bod č. 64. - Návrh prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2365/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
prodat níže uvedené věci v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
a to:

- pozemek p.č.st. 452 o výměře 918 m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 317

- část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou 
písmenem a, jejíž součástí jsou zpevněné 
plochy a schodiště

vše sloučené dle geometrického plánu č. 
1235-37/2018 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov v roce 2018, do pozemku dále označeného jako 
pozemek p.č.st. 452 o výměře 1014 m2 v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov

- přípojku vody ke stavbě č. p. 317 na pozemku p.č.st. 452

do vlastnictví společnosti CADOX fishing, s.r.o., IČO: 271 05 628, se 
sídlem Olšanská 2898/4g, Žižkov, 130 00 Praha 3 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2,914.210,- Kč, z toho:

- kupní cena za pozemek p.č.st. 452, jehož součástí je 
stavba č.p. 317, venkovní schodiště a zpevněné plochy a 
část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou 
písmenem a, jejíž součástí jsou zpevněné 
plochy a schodiště, vše sloučené dle geometrického 
plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného  pro k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov v roce 2018, do pozemku dále 
označeného jako pozemek p.č. st. 452  o výměře 1014 m2 v 
k.ú. Mošnov, obec Mošnov činí 2,913.000,- Kč

- kupní cena za přípojku vody ke stavbě č.p. 317 činí 
1.000,- Kč + 210,- Kč DPH, tj. celkem 1.210,- Kč.

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č 3 
předloženého materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

Statutární město Ostrava vybudovalo průmyslový 
areál Ostrava – Mošnov jako prostor pro 
umístění investorů za účelem realizace jejich 
investičních záměrů. K hlavním atributům 
průmyslového areálu Ostrava – Mošnov patří 
vedle jeho připravenosti pro investiční výstavbu také jeho 
jedinečné umístění v blízkosti 
mezinárodního letiště s možností napojení na 
rychlostní komunikace a železniční síť. Záměrem je 
v průmyslovém areálu Ostrava - Mošnov i v jeho 
bezprostřední blízkosti umístit výlučně investory, 
kteří mají zájem nemovitosti tvořící 
průmyslový areál Ostrava – Mošnov a nemovitosti 
napojené na Strategickou průmyslovou zónu Ostrava – 
Mošnov ke svým aktivitám využít, provozovat na nich 
předem specifikované činnosti a vytvořit určitý počet 
pracovních míst; 

Objekt č.p. 317, který společnost CADOX fishing s.r.o. v roce 2008 
převzala do podnájmu, nebyl vhodný k provozování 
obchodní činnosti. Jedná se o objekt, který je v provozu 
od roku 1960, kdy sloužil jako tělocvična. Společnost na vlastní 
náklady provedla v objektu nezbytné stavební 
úpravy a částečnou rekonstrukci, kdy všechny 
provedené stavební úpravy a rekonstrukce na objektu 
mají v podstatě přímý vliv na celkové 
technické zhodnocení celého objektu, jeho 
zlepšený technický stav a využitelnost z hlediska 
technického, funkčního a rovněž z hlediska finančního 
(možnost dosažení zvýšené výnosnosti 
objektu) tak, aby mohl sloužit kontraktačnímu účelu 
sjednaného podnájemní smlouvou, tedy k 
provozování obchodní činnosti – tj. prodejna a sklad 
rybářských potřeb. Nutno podotknout, že bez těchto 
nezbytných stavebních úprav by nebylo možné objekt 
ke sjednanému účelu, tj. obchodní činnosti, vůbec 
využít. Cena v místě a čase obvyklá již 
odráží zhodnocení provedené společností 
CADOX fishing s.r.o. v rámci rekonstrukce objektu.

Společnost CADOX fishing s.r.o.: 

a. zrealizovala částečnou rekonstrukci stávajícího 
objektu, který nyní slouží jako prodejna 
rybářských potřeb a skladovací prostory 

b. vytvořila 8 stálých pracovních míst a 2 
externí pracovní místa


provozuje v objektu ekonomickou činnost spočívající dle 
výpisu z obchodního rejstříku v:

a. ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 
zejména maloobchod a velkoobchod s rybářskými potřebami

b. poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru.


Stávající objekt vyžaduje provedení 
zásadních rekonstrukcí stavebních 
částí z hlediska zateplení, elektroinstalace, 
osvětlení a větrání. Rovněž je nutná úprava 
stávajícího sociálního 
zařízení, dle platných hygienických předpisů. 
Zásadní rekonstrukci si dále vyžádá kotelna 
na pevná paliva s manuální obsluhou, modernizace se 
nevyhne ani vlastním jednotkám pro sdílení tepla. Z 
výše uvedeného je zřejmé, že provedení 
úprav (oprav) objektu tak, aby splňoval určitý standart pro 
provozování činnosti nejen společnosti CADOX fishing s.r.o., ale 
i každého jiného podnájemce, který by zde 
provozoval svou činnost, bude vyžadovat nemalé finanční 
prostředky.


Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem ponížena o výši 
finančního zhodnocení stavby č.p. 317 na pozemku p.č.st. 452 za 
dobu od jejího převzetí společností CADOX fishing s.r.o. 
do podnájmu do června 2017. Dle znaleckého posudku č. 1190/42/17 
ze dne 26. 6. 2017 je technické zhodnocení objektu za tuto dobu 
ve výši 900.000,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro