Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:19:22
bod č. 63. - Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2364/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 1319/1 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni 
(služebnosti) k trakčnímu vedení ve prospěch 
oprávněného, kterým je Dopravní podnik Ostrava 
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757, po předchozím projednání a 
schválení, a to poskytovatelem dotace

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2364/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek parc. č. 1289/29, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
výroba, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

za podmínky, že v kupní smlouvě bude ošetřen účel 
budoucího využití nemovitých věcí tak, aby jejich 
provozem nebyla narušována pohoda bydlení obytného 
vnitrobloku

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2364/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- pozemek parc. č. 4230

- pozemek parc. č. 2099/2

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

2364/ZM1418/36          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku parc. č. 2620/71 o výměře 53 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle 
geometrického plánu č. 5756-270/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2620/161 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro