Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:08:42
bod č. 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2348/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Svinov, a to:

- pozemek parc.č. 203, včetně vedlejší stavby, zpevněné 
plochy z betonu, dětského hřiště

- pozemek parc.č. 204, jehož součástí je stavba Svinov, č.p. 303 
občanská vybavenost, včetně zpevněné plochy z betonových 
dlaždic, pískoviště

a dalších součástí a 
příslušenství nacházejících se na 
obou pozemcích a to: hlavní uzávěr plynu, přípojka 
kanalizace, oplocení kovové, oplocení 
drátěné, betonová podezdívka pod oplocením, 
plotová vrata, plotová vrátka, venkovní 
úpravy a trvalé porosty, 


za podmínek, že nabídka zájemce bude obsahovat:

- nabídkovou cenu stanovenou minimálně ve výši dle 
aktuálního znaleckého posudku na cenu obvyklou tj. 
2.600.000,-Kč celkem,

- budoucí způsob využití nemovitých věcí, 
který bude v souladu s územním plánem,

- závazek realizace a dokončení stavebního záměru, 
tj. termín zahájení stavebních prací a 
jejich dokončení, 

- závazek, že náklady spojené s prodejem ponese 
kupující.


Předložení nabídek je přípustné pouze v 
písemné podobě, v uzavřené obálce označené 
"Prodej pozemků parc.č. 203 a parc.č. 204, jehož součástí 
je stavba s č.p. 303" s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 
11. 7. 2018 do 12:00 hodin, na adresu městského obvodu Svinov. 

Zároveň si vyhrazuje právo:

- kdykoliv tento záměr zrušit,

- vyžádat si na základě došlých nabídek 
doplnění dodatečných informací od jednotlivých 
zájemců, a to na základě výzvy učiněné 
městským obvodem Svinov,

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 
nejednat o prodeji výše uvedených nemovitých 
věcí.
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro